HeimSkule og utdanningPedagogisk psykologisk - teneste (PPT)

Pedagogisk psykologisk - teneste (PPT)

PP-tenesta skal sikre at barn, elevar og vaksne med behov for spesialpedagogisk hjelp i barnehage eller spesialundervisning i skule får eit inkluderande, likeverdig og tilpassa tilbod. PP-tenesta skal og hjelpe barnehagar og skular med kompetanse- og organisasjonsutvikling, slik at dei legg til rette for barn og elevar med særskilte behov.

 

Frå 1. januar 2022 går Austrheim kommune inn i interkommunalt samarbeid med Fedje, Gulen og Masfjorden. Austrheim kommune blir vertskommune for PPT Fensfjorden. 

Kva gjer PPT?

Barn/elevar kan på eit eller anna tidspunkt i utdanningsløpet trenge ekstra hjelp og støtte i kortare eller lengre periodar. Døme på særskilte behov kan være:

 • språk- og kommunikasjonsvanskar
 • konsentrasjonsvanskar
 • sosiale- og emosjonelle vanskar
 • åtferdsvanskar
 • syn- og høyrslevanskar
 • lærevanskar eller fagvanskar
 • lese- og skrivevanskar
 • matematikkvanskar
 • ulike typar utviklingsvanskar

Barnehagelova og Opplæringslova fortel ikkje kva særskilte behov som kvalifiserer til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. Det er ikkje avgjerande med diagnose, og PPT må vurdere i kvart enkelt tilfelle kva som er behovet.

PPT skal også gjere sakkunnige vurderingar ved søknad om tidleg eller utsett skulestart og spesialundervisning for vaksne med særskilte behov.

Les meir på utdanningsdirektoratet si side

 

Tilmelding til PPT: Skjema for føresette

 

Mellombels skjemaløysing til bruk for føresette i kommunane Gulen, Masfjorden og Modalen: 

Oppmeldingsskjema førskuleborn

Oppmeldingsskjema skuleborn 

 

Skjema kan sendast pr. post til Sætremarka 2, 5943 Austrheim eller via E-dialog

 

 

Korleis arbeider vi på PPT-kontoret?

Austrheim PPT er tett på barnehagana og skulane og møter jamnleg i oppveksteininga sine ressursteam. Vi arbeidar saman for å utvikle tilbodet til born og elevar og drøfter tiltak både på individ- og systemnivå.

Tiltaka kan vere innanfor det ordinære barnehagetilbodet/opplæringstilbodet. Dersom barnet eller eleven sine behov ikkje kan løysast innanfor det ordinære, kan PPT gjere ei sakkunnig vurdering ved å kartleggje barnet sine utfordringar, og uttale seg om behova.

Har du eit born som ikkje har eller kan få utbytte av barnehagetilbodet/opplæringstilbodet, kan han eller ho ha rett til spesialundervisning. Hos den vaksne er kravet at det tilbodet ein set i gang, skal gjere ei vesentleg endring for personen.

 

Korleis får ein hjelp?
 • Ta kontakt med barnehage/skule, slik at utfordringa kan drøftast i ressursteamet. 
 • Barnehage eller skule gjer sine undersøkingar og prøvar ut tiltak.
 • Dersom tiltaka ikkje hjelper barnet ditt, tar barnehagen/skulen kontakt med PPT og drøftar saka i eigne møte. PPT gjev råd om vidare tiltak, og vurderer eventuelt behovet for spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning. I ei sakkunnig vurdering, som byggjer på kartlegging av barnet sine styrker og utfordringar, vert det gjeve råd til kva type tilbod barnet ditt bør få.
 • Som føresett vert du etter tilmelding kalla inn til ei inntakssamtale, der ein går gjennom utviklingshistoria til barnet, innhaldet i tilmeldinga og legg plan for løpet vidare.
 • Dersom den sakkunnige vurderinga konkluderer med rett til spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning, skal føresette sende søknad til barnehagen/skulen – dette vil den enkelte eining gje nærare opplysningar om.

 

Tilmelding til PPT


Tilmelding til PPT: Skjema for føresette  - gjeld barn busett i Austrheim

 

Mellombels skjemaløysing til bruk for føresette i kommunane Fedje, Gulen, Masfjorden og Modalen: 

Oppmeldingsskjema førskuleborn

Oppmeldingsskjema skuleborn 

 

Skjema kan sendast pr. post til Sætremarka 2, 5943 Austrheim eller via E-dialog

 

Logopedtenester

Austrheim PPT tilbyr utøvande logopedtenester for barn, elevar og vaksne etter helselovgiving og opplæringslova. 

Frå august 2021 har Austrheim PPT denne tenesta for kommunane, Fedje, Gulen, Masfjorden og Modalen. 

 

Kontaktinformasjon

Telefon: 56162000

Postadresse: Sætremarka 2, 5943 Austrheim


E-post: post@austrheim.kommune.no

 • Audhild Kolås
  Leiar/Pedagogisk- psykologisk rådgjevar

 • Jeanett Lindås
  Pedagogisk- psykologisk rådgjevar

 • Sissel Melberg
  Pedagogisk- psykologisk rådgjevar

 • Maria Andvik Hoaas
  Logoped

 • Christian Morvik
  Pedagogisk- psykologisk rådgjevar
Samarbeidspartnarar

PPT samarbeider med andre kommunale tenester som barnevern, helsesjukepleiar og kommunepsykolog. Eksterne samarbeidspartnarar er til dømes Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk for Nordhordland (BUP) og Statped Vest.

Elev i vidaregåande skule?

Elevar i vidaregåande skule må vende seg til den fylkeskommunale tenesta.

Kva seier lova ?

Lovgrunnlag

Opplæringslova §5-6/ barnehagelova §19
PPT skal hjelpe barnehagar og skular i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å leggje opplæringa betre til rette for barn/elevar med behov for særskilt tilrettelegging. PPT skal sørgje for at det vert utarbeidd sakkunnig vurdering (Opplæringslova §5-3 og barnehagelova §19a og 19d) der lova krev det. Departementet kan gi forskrifter om dei andre oppgåvene til tenesta.

Opplæringslova

Barnehagelova

 


Sist oppdatert: 31.08.2021
Publisert: 27.06.2018