HjemPolitikk og administrasjonHøyringar og kunngjeringarKommuneplanen sin arealdel i Austrheim kommune 2018 - 2028

Kommuneplanen sin arealdel i Austrheim kommune 2018 - 2028

Høyringsframlegg, sjå etter vedteken plan for 2019-2029. Kommunestyret i Austrheim vedtok den 18.10.2018 følgjande: Austrheim kommune legg kommuneplanen sin arealdel i Austrheim kommune 2018-2028 ut til tredje gongs offentleg ettersyn. Arealdelen er utarbeidd etter ei grundig vurdering av innspel, innkomne merknadar og i høve til strategiane i den vedtekne samfunnsdelen. Plandokumenta er datert den 18. oktober 2018. Merknadsfrist vert sett til 05.12.2018. Vedtaket er heimla i plan- og bygningslova si § 11-14.
Publisert: 05.12.2018
Sist endra: 02.02.2022