HjemPolitikk og administrasjonHøyringar og kunngjeringarForskrift om innsamling og handsaming av hushaldsavfall for NGIR-området - Austrheim kommune - Kunngjering

Forskrift om innsamling og handsaming av hushaldsavfall for NGIR-området - Austrheim kommune - Kunngjering

Forskrifta er heimla i LOV-1981-03-13-6 Lov om vern mot forureiningar og om avfall (forureiningslova) §§ 30, 31, 33, 34, 37, 48, 49, 50, 79, 83 og 85.

Forskrifta gjeld oppsamling, innsamling, transport og handsaming av hushaldsavfall i kommunane som er deltakarar i Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (NGIR). Forskrifta sitt føremål er å sikra at oppsamling, innsamling, transport og handsaming av hushaldsavfall vert gjort på miljømessig, helsemessig og økonomisk forsvarleg vis.

Ny forskrift baserer seg på tidlegare forskrift, men systematiserer og klargjer tydlegare kva oppgåver NGIR og abonnent har. 

Klikk for å lesa PDF: Forskrift om innsamling og handsaming av hushaldsavfall for NGIR-området

Kommunedirektøren


Sist oppdatert: 10.06.2021
Publisert: 10.06.2021