HjemPolitikk og administrasjonHøyringar og kunngjeringarKunngjering oppstart forhandlingar – endring av utbyggingsavtale – Kystlandsbyen AS

Kunngjering oppstart forhandlingar – endring av utbyggingsavtale – Kystlandsbyen AS

Kunngjeringa er heimla i plan- og bygningslova paragraf 17-4.

Ny avtale vil omhandla ferdigstilling av veganlegg, parkeringsareal, infrastruktur for vatn og avløp og grøntareal/leikeplassar. Føremål er å leggja til rette for vidare utbygging av bustader i tråd med vedteken reguleringsplan.

Endeleg vedtak i kommunestyret om ny utbyggingsavtale blir annonsert når det er gjort.

Innspel kan sendast til:
Austrheim kommune
Sætremarka 2
5943 Austrheim

eller e-post post@austrheim.kommune.no

Kommunedirektøren

Kystlandsbyen reguleringsplan

Kystlandsbyen reguleringsplan - teikn


Sist oppdatert: 12.02.2024
Publisert: 22.01.2024