HjemPersonvern og informasjonskapsler

Personvern og informasjonskapsler

Personvern og GDPR

Frå juli 2018 gjeld EU sin nye personvernforordning (GDPR) også i Norge. Dette gir deg som  innbyggjar nokre utvida rettar knytt til personvern.

Med GDPR får vi som kommune berre lov å handsame dine personopplysningar om:

 • det er krav om det i lov eller forskrift
 • kommunen skal sikre ei rett du har
 • du har gitt klart samtykke til det

Kva betyr dette for deg ?

Når kommunen handsamar personopplysningar om deg, skal du alltid få vite kva opplysningar som vert handsama, kva dei skal brukast til, og når opplysningane vert sletta. Med den nye personvernforordninga har du rett til:

 • at dine personopplysningar berre vert handsama for det formålet dei vart innsamla for
 • å få innsyn i kva personopplysningar som vert handsama om deg og om ynskjeleg få kopi av desse utlevert på papir eller digitalt.
 • å få korrigert opplysningar som ikkje er korrekt
 • å krevje at vi slettar opplysningar (gjeld ikkje opplysningar som kommunen etter lov plikter å behalde)
 • å protestere mot handsaminga av personopplysningar (til dømes om formål eller vilkår ikkje lenger gjeld)
 • å få tilgang til personopplysningane dine på eit strukturert, maskinlesbart og brukbart format. Denne retten er omtala som dataportabilitet i GDPR, men den gjeld berre når:
  • når behandlinga ikkje har rettsleg grunnlag
  • når utlevering er teknisk mogleg
  • for opplysningar du sjølv har gitt til kommunen gjennom samtykke eller kontrakt
  • for personopplysningar som vert behandla elektronisk

Meir informasjon om dei nye rettane dine finn du på nettsidene til Datatilsynet.

Korleis ber du om innsyn, retting eller sletting ?

Ønskjer du å vite kva personopplysningar vi har lagra om deg, eller vil be om at vi rettar eller slettar opplysningar?

Møt opp på servicekontoret på kommunehuset i Austrheim. Hugs å ta med legitimasjon.

Vi skal normalt handsame søknaden din innan 30 dagar.

Besøksadresse:

Austrheim kommune
Sætremarka 2
5943 Austrheim

Kven er ansvarleg  for handsaminga?

I Austrheim kommune er det kommunedirektøren som er behandlingsansvarleg og difor har det øvste ansvaret for personvernet.

Kommunedirektøren i Austrheim kommune er Bjørnar Fjellhaug.

Kontaktperson i Austrheim kommune:

Kristin Nesbø

 • Tlf. 56 16 20 00
 • E-post: post@austrheim.kommune.no

Kven kan du kontakte for meir informasjon eller for å klage ?

GDPR krev at alle verksemder har eit personvernombod. Ombodet skal hjelpe kommunen å følgje regelverket, og er kontaktperson for deg som ønskjer meir informasjon om dine rettar

Austrheim kommune sitt personvernombod er Lars Erling Aarland.

Om du, etter dialog med kommune og/eller personvernombod, meiner at kommunen ikkje handsamar opplysningane dine i samsvar med personopplysningslova, kan du klage til Datatilsynet.

Trykk her for å gå til Datatilsynet sin side om korleis du kan klage.

Kva gjer informasjonskapslar?

Ein informasjonkapsel er ein kode som vert send frå vår servar til nettlesaren på din PC når du er inne på heimesida. Denne koden vert lagra i nettlesaren. Når du seinare går inn på heimesida, vil informasjonskapselen verte send frå nettlesaren din til servaren vår, som vil "kjenne att" din PC. Dette gjer det mogleg for servaren å tilpasse tenestene til deg som brukar. Har du til dømes stilt inn for høgkontrast attgjeving ein gong, vil servaren syte for at du slepp å gjere den innstillinga om att.

Informasjonskapsler blir brukt til personalisering, pålogging, språkstyring og for statistikk som brukes til forbedring av nettsidene.

Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomlova) trådde i kraft 1. jul 2013. Lova regulerer vilkår for lagring av opplysningar i kommunikasjonsutstyr - den sokalla "cookie-paragrafen" (ekomlova §2-7b).

Dei fleste nettlesarar er innstilte slik at dei automatisk aksepterer informasjonskapslar. Dersom du ikkje ynskjer å ta dei i bruk, kan du endre innstillingane i nettlesaren slik at informasjonskapslane ikkje vert lagra automatisk. Du kan bestemme om alle skal blokkerast, eller om du skal ha høve til å velje om dei skal aksepterast eller ikkje. Ved å ikkje akseptere informasjonskapslar, unngår du at PC-en din vert "kjend att" på sida du vitjar. Men samstundes må du rekne med å gå glipp av ein del av dei funksjonane som sida elles tilbyd.


Sist oppdatert: 06.05.2024
Publisert: 11.12.2018