Kommunale avgifter

Kommunale avgifter 2022 - oversyn

Avgiftsart Sum (inkludert meirverdiavgift)
Vatn (ikkje endra frå 2021 til 2022)  
Vatn, årsabonnement  
Heilårsbustad/fritidsbustad inntil 90 m2 3.548 kroner
Heilårsbustad/fritidsbustad over 90 m2 5.773 kroner
Minsteavgift for andre bygg (100 m2) 3.687 kroner
Bygg med målt forbruk betalar per m3 24.39 per m3
Fast avgift, vassmålar 1.011 kroner i fast avgift
Tilknytingsavgift bustad/hytte  26.395 kroner
Tilknyting andre bygg med inntil 50 mm vassinntak 26.395 kroner
Tilknyting andre bygg over 50 mm vassinntak

52.790 kroner

   
Kloakk/avlaup (ikkje endra frå 2021)  
Kloakk/avlaup årsabonnement  
Heilårsbustad/fritidsbustad inntil 90 m2 3.737 kroner
Heilårsbustad/fritidsbustad over 90 m2 6.081 kroner
Minsteavgift andre bygg (100 m2) 4.039 kroner
Bygg med målt forbruk (per kubikkmeter) 30,24 kroner
Fast avgift målar målar 1.041 kroner
Tilknyting heilårsbustad/fritidsbustad 26.395 kroner
Tilknyting andre bygg med under 50 mm vassinntak 26.395 kroner
Tilknyting andre bygg med over 50 mm vassinntak 52.790 kroner
   
Slamtømming  
Årleg gebyr septikslam med tømming kvart år 2.771 kroner per bustadhus/minireinseanlegg
Årleg gebyr septikslam med tømming kvart 2. år 1.386 kroner per bustadhus
Årleg gebyr septikslam med tømming kvart 4. år 694 kroner per bustadhus
Gebyr per kubikk slam frå kommunale slamavskiljarar 560 kroner per kubikk
Ekstratømming inntil 4,5 kubikk 5.241 kroner per tømming
Naudtømming inntil 4,5 kubikk 10.482 kroner per tømming
Ekstratømming over 4,5 kubikk 918 kroner per kubikk
Naudtømming over 4,5 kubikk 1.833 kroner per kubikk
   
Renovasjon (vert utført av NGIR)  
Ordinær renovasjon
- matavfall kvar veke
- restavfall 140 liter kvar 2. veke
- papir/papp og plast kvar 2. veke
 4.800 kroner
Tillegg for stor restavfallsdunk, 240 liter 400 kroner
Rabatt restavfall ved tømming kvar 4. veke - 400 kroner
Rabatt for heimekompostering i biodunk - 500 kroner
Hytterenovasjon (halv avgift) 2400 kroner
   
Feiing  
Årsavgift feiing og tilsyn ei pipe  576 kroner
Årsavgift feiing og tilsyn to piper  810 kroner
(Feieavgift berre for hus, fritidshus og hytter med montert eldstad/fyringsanlegg)  

Vatn og avlaup

Gebyrregulativ vatn og avlaup - ta kontakt med Teknisk drift

Forskrift om vass- og avlaupsgebyr

Forskrift om vass- og avlaupsgebyr i Austrheim kommune - ta kontakt med Teknisk drift

Endra abonnement renovasjon?

Vil du endra renovasjons-abonnementet ditt ordnar du dette hjå NGIR, link til skjema her.

Avgiftene i dette oppsettet vart vedteke av kommunestyret i Austrheim 16. desember 2021.

Utsetjing av betaling 

Det er mogelegheit for å søkje om utsetjing av betaling på Min side på kommunen si heimeside, sjå innlogging på framsida. 


Sist oppdatert: 07.03.2022
Publisert: 27.06.2018