Kommunale avgifter

Kommunale avgifter 2024 - oversyn

Avgiftsart Sum (inkludert meirverdiavgift) (2023 i parentes)
Vatn  
Vatn, årsabonnement  
Heilårsbustad/fritidsbustad inntil 90 m2 4.370 kroner (4.222 kroner)
Heilårsbustad/fritidsbustad over 90 m2 7.137 kroner (6.863 kroner)
Minsteavgift for andre bygg (100 m2) 4.562 kroner (4.387 kroner)
Bygg med målt forbruk betalar per m3 30 per m3 (29 per m3)
Fast avgift, vassmålar 1.251 kroner i fast avgift (1.203 kroner)
Tilknytingsavgift bustad/hytte  27.450 kroner (26.395 kroner)
Tilknyting andre bygg med inntil 50 mm vassinntak 27.450 kroner (26.395 kroner)
Tilknyting andre bygg over 50 mm vassinntak

54.901 kroner (52.790 kroner)

Minsteavgift andre bygg (100 m2)   4.562 kroner (4.387 kroner)
   
Kloakk/avlaup  
Kloakk/avlaup årsabonnement  
Heilårsbustad/fritidsbustad inntil 90 m2 4.484 kroner (uendra frå 2023)
Heilårsbustad/fritidsbustad over 90 m2 7.297 kroner (uendra frå 2023)
Minsteavgift andre bygg (100 m2) 4.847 kroner (uendra frå 2023)
Bygg med målt forbruk (per kubikkmeter) 36,28 kroner (uendra frå 2023)
Fast avgift målar målar 1.249 kroner (uendra frå 2023)
Tilknyting heilårsbustad/fritidsbustad 27.450 (26.395 kroner) 
Tilknyting andre bygg med under 50 mm vassinntak 27.450 (26.395 kroner) 
Tilknyting andre bygg med over 50 mm vassinntak 54.901 kroner (52.790 kroner)
   
Slamtømming  (2023 i parentes)
Årleg gebyr septikslam med tømming kvart år 3.000 kroner per bustadhus/minireinseanlegg (2.520 kroner)
Årleg gebyr septikslam med tømming kvart 2. år 1.500 kroner per bustadhus (1.260 kroner)
Årleg gebyr septikslam med tømming kvart 4. år 750 kroner per bustadhus (630 kroner)
Gebyr per kubikk slam frå kommunale slamavskiljarar 609 kroner per kubikk (511 kroner)
Ekstratømming inntil 4,5 kubikk 5.673 kroner per tømming (4.765 kroner)
Naudtømming inntil 4,5 kubikk 11.345 kroner per tømming (9.530 kroner)
Ekstratømming over 4,5 kubikk 993 kroner per kubikk (834 kroner)
Naudtømming over 4,5 kubikk 1.984 kroner per kubikk (1.666 kroner)

Naudtømming er tømming som må utførast på kort varsel utanom vanleg tømmeplan grunna akutte uhell eller andre hendingar. Naudtømming skal utførast snarast mogeleg, og innan 24 timar etter varsel frå abonnent eller oppdragsgjevar.

Ekstratømming er ikkje like akutt som naudtømming, og skal oppfylla følgjande kriterium: Tømminga er utanom vanleg tømmefrekvens og oppdraget skal utførast innan 14 dagar etter at oppdraget er tinga.

 

Renovasjon (vert utført av NGIR)  (Ingen endring frå 2023 til 2024)
Ordinær renovasjon
- matavfall kvar veke
- restavfall 140 liter kvar 2. veke
- papir/papp og plast kvar 2. veke
 5.400 kroner
Tillegg for stor restavfallsdunk, 240 liter 420 kroner
Rabatt restavfall ved tømming kvar 4. veke - 420 kroner
Rabatt for heimekompostering i biodunk 540 kroner
Hytterenovasjon (halv avgift) 2.700 kroner
   
Feiing (2023 i parentes)
Årsavgift feiing og tilsyn ei pipe 691 kroner (576 kroner)
Årsavgift feiing og tilsyn to piper 972 kroner (810 kroner)
(Feieavgift berre for hus, fritidshus og hytter med montert eldstad/fyringsanlegg)  

Vatn og avlaup

Gebyrregulativ vatn og avlaup - sjå gebyrregulativet (klikk her)

Forskrift om vass- og avlaupsgebyr

Forskrift om vass- og avlaupsgebyr i Austrheim kommune - ta kontakt med Teknisk drift

Endra abonnement renovasjon?

Vil du endra renovasjonsabonnementet ditt ordnar du dette hjå NGIR, link til skjema her.

Avgiftene i dette oppsettet vart vedteke av kommunestyret i Austrheim 14. desember 2023.

Utsetjing av betaling 

Det er mogelegheit for å søkje om utsetjing av betaling på Min side på kommunen si heimeside, sjå innlogging på framsida. 

Kor ofte vil du betala

Frå 2023 tilbyr Austrheim kommune fleksible fakturerings- og betalingsterminar for kommunale eigedomsgebyr.

Du kan velja kor mange terminar du ønskjer å dela betalinga opp i. Sjå www.austrheim.kommune.no/deltfaktura


Sist oppdatert: 11.04.2024
Publisert: 27.06.2018