Kommunale avgifter

Kommunale avgifter 2023 - oversyn

Avgiftsart Sum (inkludert meirverdiavgift) (2022 i parentes)
Vatn  
Vatn, årsabonnement  
Heilårsbustad/fritidsbustad inntil 90 m2 4.222 kroner (3.548 kroner)
Heilårsbustad/fritidsbustad over 90 m2 6.863 kroner (5.773 kroner)
Minsteavgift for andre bygg (100 m2) 4.387 kroner (3.687 kroner)
Bygg med målt forbruk betalar per m3 29,02 per m3 (24.39 per m3)
Fast avgift, vassmålar 1.203 kroner i fast avgift (1.011 kroner)
Tilknytingsavgift bustad/hytte  26.395 kroner (uendra frå 2022)
Tilknyting andre bygg med inntil 50 mm vassinntak 26.395 kroner (uendra frå 2022)
Tilknyting andre bygg over 50 mm vassinntak

52.790 kroner (uendra frå 2022)

Minsteavgift andre bygg (100 m2)   4.387 kroner (3.687 kroner)
   
Kloakk/avlaup (var ingen auke frå 2021 til 2022)  (2022 i parentes)
Kloakk/avlaup årsabonnement  
Heilårsbustad/fritidsbustad inntil 90 m2 4.484 kroner (3.737 kroner)
Heilårsbustad/fritidsbustad over 90 m2 7.297 kroner (6.081 kroner)
Minsteavgift andre bygg (100 m2) 4.847 kroner (4.039 kroner)
Bygg med målt forbruk (per kubikkmeter) 36,28 kroner (30,24 kroner)
Fast avgift målar målar 1.249 kroner (1.041 kroner)
Tilknyting heilårsbustad/fritidsbustad 26.395 kroner (uendra frå 2022)
Tilknyting andre bygg med under 50 mm vassinntak 26.395 kroner (uendra frå 2022)
Tilknyting andre bygg med over 50 mm vassinntak 52.790 kroner (uendra frå 2022)
   
Slamtømming  (2022 i parentes)
Årleg gebyr septikslam med tømming kvart år 3.602 kroner per bustadhus/minireinseanlegg (2.771 kroner)
Årleg gebyr septikslam med tømming kvart 2. år 1.802 kroner per bustadhus (1.386 kroner)
Årleg gebyr septikslam med tømming kvart 4. år 902 kroner per bustadhus (694 kroner)
Gebyr per kubikk slam frå kommunale slamavskiljarar 728 kroner per kubikk (560 kroner)
Ekstratømming inntil 4,5 kubikk 6.813 kroner per tømming (5.241 kroner)
Naudtømming inntil 4,5 kubikk 13.626 kroner per tømming (10.482 kroner)
Ekstratømming over 4,5 kubikk 1.193 kroner per kubikk (918 kroner)
Naudtømming over 4,5 kubikk 2.383 kroner per kubikk (1.833 kroner)
   
Renovasjon (vert utført av NGIR)  (2022 i parentes)
Ordinær renovasjon
- matavfall kvar veke
- restavfall 140 liter kvar 2. veke
- papir/papp og plast kvar 2. veke
 5.400 kroner (4.800 kroner)
Tillegg for stor restavfallsdunk, 240 liter 420 kroner (400 kroner)
Rabatt restavfall ved tømming kvar 4. veke - 420 kroner (- 400 kroner)
Rabatt for heimekompostering i biodunk 540 kroner (- 500 kroner)
Hytterenovasjon (halv avgift) 2.700 kroner (2.400 kroner)
   
Feiing  (2022 i parentes)
Årsavgift feiing og tilsyn ei pipe  576 kroner (480 kroner)
Årsavgift feiing og tilsyn to piper  810 kroner (636 kroner)
(Feieavgift berre for hus, fritidshus og hytter med montert eldstad/fyringsanlegg)  

Vatn og avlaup

Gebyrregulativ vatn og avlaup - sjå gebyrregulativet (klikk her)

Forskrift om vass- og avlaupsgebyr

Forskrift om vass- og avlaupsgebyr i Austrheim kommune - ta kontakt med Teknisk drift

Endra abonnement renovasjon?

Vil du endra renovasjonsabonnementet ditt ordnar du dette hjå NGIR, link til skjema her.

Avgiftene i dette oppsettet vart vedteke av kommunestyret i Austrheim 15. desember 2022.

Utsetjing av betaling 

Det er mogelegheit for å søkje om utsetjing av betaling på Min side på kommunen si heimeside, sjå innlogging på framsida. 

Kor ofte vil du betala

Frå 2023 tilbyr Austrheim kommune fleksible fakturerings- og betalingsterminar for kommunale eigedomsgebyr.

Du kan velja kor mange terminar du ønskjer å dela betalinga opp i. Sjå www.austrheim.kommune.no/deltfaktura


Sist oppdatert: 02.08.2023
Publisert: 27.06.2018