Kommunale avgifter

Kommunale avgifter 2021 - oversyn

Avgiftsart Sum (inkludert meirverdiavgift)
Vatn  
Vatn, årsabonnement  
Heilårsbustad/fritidsbustad inntil 90 m2 3.548 kroner
Heilårsbustad/fritidsbustad over 90 m2 5.773 kroner
Minsteavgift for andre bygg (100 m2) 3.687 kroner
Bygg med målt forbruk betalar per m3 24.39 per m3
Fast avgift, vassmålar 1.011 kroner i fast avgift
Tilknytingsavgift bustad/hytte  26.395 kroner
Tilknyting andre bygg under 50 mm vassinntak 26.395 kroner
Tilknyting andre bygg over 50 mm vassinntak 52.790 kroner
Kloakk/avlaup  
Kloakk/avlaup årsabonnement  
Heilårsbustad/fritidsbustad inntil 90 m2 3.737 kroner
Heilårsbustad/fritidsbustad over 90 m2 6.081 kroner
Minsteavgift andre bygg (100 m2) 4.039 kroner
Bygg med målt forbruk (per kubikkmeter) 30,24 kroner
Fast avgift målar målar 1.041 kroner
Tilknyting heilårsbustad/fritidsbustad 26.395 kroner
Tilknyting andre bygg med under 50 mm vassinntak 26.395 kroner
Tilknyting andre bygg med over 50 mm vassinntak 52.790
Slam  
Slamtømming kvart 2. år (heilårsbustad)  990 kroner 
Slamtømming kvart 4. år (fritidsbustad)  495 kroner 
Minirenseanlegg, tømming kvart år  1.584 kroner per år
Renovasjon (for endring sjå link under)  
Restavfall 140 liter kvar 2. veke m/ biodunk  4.360 kroner
Restavfall 140 liter kvar 2. veke m/ kompost  3.860 kroner (500 kroner rabatt)
Restavfall 140 liter kvar 4. veke m/ biodunk  3.960 kroner (400 kroner rabatt)
Restavfall 140 liter kvar 4. veke m/ kompost  3. 460 kroner (400+500 kr i rabatt)
Restavfall 240 liter kvar 2. veke m/ biodunk  4.760 kroner
Restavfall 240 liter kvar 2. veke m/ kompost  4.260 kroner (500 kroner rabatt)
Renovasjon fritidsbustad / Halv avgift  2.180 kroner
Feiing  
Årsavgift feiing og tilsyn ei pipe  480 kroner
Årsavgift feiing og tilsyn to piper  636 kroner
(Feieavgift berre for hus og hytter
med montert eldstad/fyringsanlegg)
 

Vatn og avlaup

Gebyrregulativ vatn og avlaup  - ta kontakt med Teknisk drift

Forskrift om vass- og avlaupsgebyr

Forskrift om vass- og avlaupsgebyr i Austrheim kommune - ta kontakt med Teknisk drift

Endra abonnement renovasjon?

Vil du endra renovasjons-abonnementet ditt ordnar du dette hjå NGIR, link til skjema her.

Avgiftene i dette oppsettet vart vedteke av kommunestyret i Austrheim 12.12.19


Sist oppdatert: 28.04.2021
Publisert: 27.06.2018