Brannvern og branntryggleik

Nordhordland brann og redning - heimeside

Klikk her for å lesa meir om tenesta til Nordhordland brann og redning, link til deira heimeside 

Bål, lyng- og bråtebrenning

Det er forbode å brenna bål eller bråte under forhold som gjer at det kan føra til brann. Skal du brenna bål eller bråte, må du vera sikker på at det ikkje kan føra til brann. Gå aldri vekk frå eit bål eller annan eld, før bålet er heilt sløkt.

Når er det lov å brenna?

Heile sommarhalvåret, i perioden 15. april til 15. september, er det eit generelt forbod mot å gjera opp eld i nærleiken av skog og anna utmark, utan særleg løyve frå kommunen (etter søknad).

Om brannfaren er spesielt stor i ein periode, uavhengig av dato, kan kommunen innføra totalforbod mot å brenna bål i bestemte område.

Brenning av avfall er aldri lov, dette skal leverast til gjenvinningsstasjon, sjå oversikt hjå Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap (Ngir.no) (klikk på lenka).

Skal du brenna bål, og du har forsikra deg om at det ikkje er forbode etter det som er lista opp over, så har du framleis ansvar for at bålet ikkje kjem ut av kontroll.

Meld frå om lyng- og bråtebrenning

Ved lyng- og bråtebrenning må ein melda frå om dette via e-post på førehand, og med ei påminning på telefon same dag.

Brannsjefen i Nordhordland brann og redning (NHBR) handterer dette for Alver, Austrheim og Modalen kommune.

Meldinga må innehalde:

 • Namn på ansvarleg og telefonnummer til vedkommande.
 • Stad for lyng og bråtebrenning, adresse/stadnamn og gjerne kartutsnitt.
 • Tidsperiode for brenning.
 • Plan for handtering av uhell/ukontrollert spredning.

Du må melda frå minimum 3 arbeidsdagar før planlagt brenning.

Send e-post til Karl Johannes Romarheim:
karl.johannes.romarheim@alver.kommune.no
med kopi til Gunn-Torhild Ramslien:
gunn-torhild.ramslien@alver.kommune.no

Same dag som du skal brenna, gje beskjed til Nordhordland brann og redning på vakttelefon: 91 86 12 47

Sankthansbål, jonsokbål

På sankthansaftan gjeld dei generelle reglane for bålbrenning. Du har berre lov til å gjera opp eld der det heilt klart ikkje kan føra til ein brann utover bålet ditt.

Ved bålbrenning og liknande er det den personen som tenner elden, som er ansvarleg for tryggleikstiltak og å sløkka elden før alle har gått frå staden.

Her kan du lesa meir om dette, i Forskrift om brannforebygging (klikk på lenka): Forskrift om brannførebygging § 3 Generelle krav til aktsomhet

Branntryggleik i heimen

Korleis kan du minska faren for brann i heimen din?

Det er eit krav at alle bustader skal ha minst éin røykvarslar som kan høyrast frå alle soverom, når desse har lukka dør. Rådet frå brannvernet er å montera fleire røykvarslarar, og at desse er seriekopla slik at alarmen går samstundes i alle.

Formålet med røykvarslarar er å redda dei som er i bustaden, dersom brann eller røykutvikling skulle oppstå. Ein brann kan utvikla seg svært raskt, og tidleg varsling er avgjerande.

Røykvarslar

Røykvarslarar skal produserast etter ein europeisk produktstandard. Forhandlarar har ansvar for at dei røykvarslarar dei sel, er produserte etter dette regelverket. Når du kjøper ein ny røykvarslar, bør du sjekka at denne er CE-merka med tilvising til NS-EN 14604.

Husbrannslange

Alle bustader skal ha minst eit brannsløkkingsapparat eller ein husbrannslange.

I vanlege bustader tilrår brannvernet brannslange, som alltid skal vera kopla til vatn. Hugs at du ikkje skal bruka vatn som sløkkemiddel ved brann i frityr, på komfyren og i oljeprodukt.

Brannsløkkingsapparat

Det er svært få som har vatn på soverommet, og om natta er det viktig å ha rask tilgang til sløkkeutstyr. Derfor er det lurt å ha eit brannsløkkingsapparat i tillegg til brannslangen, gjerne plassert like ved der du søv.

Skadeførebygging og brannøving i heimen

Noko av det viktigaste du sjølv kan gjera, er å ta ein «sløkkerunde» i huset ditt kvar kveld. Sjekk alle rom, og slå av alt av elektriske apparat som ikkje skal stå på. Sjekk at ingen omnar er tildekte, sløkk levande lys, slå av TV-en med av-knappen, og la ikkje kaffitraktar, vasskokar og mobilladar stå med støpselet i stikkontakten om natta.

Brannvernet tilrår at alle gjennomfører brannøving i heimen. Barn er i stor grad avhengige av hjelp i ein naudsituasjon. Forklar barna kvar røykvarslaren er, test denne, og la dei bli «kjende» med lyden. Lag reglar for korleis borna skal opptre dersom røykvarslaren går, test aktuelle rømmingsvegar, og avtal møtepunkt ute, i trygg avstand til huset, om de kjem bort frå kvarandre.

Branntryggleik i landbruksbygningar

Kvart år døyr mange dyr i landbruksbrannar. Store verdiar går tapt.

Over 70 prosent av alvorlege brannar i landbruket kjem av elektrisitet, anten feil på elektriske anlegg eller feil bruk av elektrisk utstyr.

Kven har ansvar for kva?

 • For nyinstallerte elektriske anlegg er det installatør som har ansvaret for å levera eit anlegg som er feilfritt etter forskrifta.
 • Det er eigar som har ansvar for å sørgja for vedlikehald av anlegget. Det meste av arbeidet må gjerast av godkjend elektroinstallatør.
 • Det er avgrensa kva arbeid ein kan gjera på det elektriske anlegget utan å ha spesielle offentlege sertifikat. Det meste av arbeidet må derfor gjerast av offentleg godkjende elektroinstallatørar.
 • Tilsyn skal gjennomførast av det lokale elektrisitetstilsynet. Eit slikt tilsyn fritek ikkje eigar for ansvar for vedlikehald. 
  Klikk her for å lesa meir om el-anlegg og brannar i landbruket på Landbrukets brannvernkomité si heimeside, klikk på lenka.
Bruk og sal av fyrverkeri

Fyrverkeri er normalt lovleg å bruka på nyttårsaftan i tidsrommet 18.00 - 02.00. Skal du senda opp fyrverkeri andre dagar enn nyttårsaftan, må du søkja brannvernet om lov. Du må søkja minst to veker på førehand. 

Slik søkjer du om å senda opp fyrverkeri

 • Send søknaden på e-post til brannsjef Karl Johannes Romarheim, e-post: 
  karl.johannes.romarheim@alver.kommune.no
 • Dersom søknaden din blir godkjend, blir denne sendt vidare til politiet, som tar den endelege avgjerda.

Regelverket opnar for utvida bruk av fyrverkeri etter søknad, så lenge bruken ikkje medfører ulempe for tredjeperson, eller det ikkje er andre tryggleiksårsaker som talar mot eit slikt løyve.

Når kan brannsjefen gje løyve til å bruka fyrverkeri?

 • Ved større runde bursdagar eller tilsvarande jubileum.
 • Ved opning av arrangement eller i tilknyting til dette.
 • Når vêrmessige forhold ligg til rette.
 • Når bruken skjer ved lokale der det kan forventast at slike løyve blir godkjende, til dømes forsamlingshus eller hotell.
 • Dersom bruken skjer ved ei privat adresse som ikkje ligg i tettbygd strøk, og der naboar blir varsla på førehand.

På grunn av brannfare, kan du kan ikkje rekna med å få lov til oppskyting av fyrverkeri i perioden 15. april til 15. september.

Du som brukar fyrverkeri og andre pyrotekniske effektar pliktar å følgja retningslinjene, og bruka fyrverkeriet på ein måte som sikrar at det ikkje blir skade på personar eller omgjevnader.

Sal av fyrverkeri

Alle bedrifter som ønskjer å selja fyrverkeri eller pyroteknisk vare i tida 27. - 31. desember, innanfor butikken si ordinære opningstid, må senda inn søknad til brannvesenet innan 1. mai.

Du må leggja ved løyve frå eigar av bygningen, aktuelle skjema og kursbevis. Kursbeviset kan ikkje vera eldre enn fem år. Ved lagring av inntil 250 kg fyrverkeri, må du senda særskild søknad.

Søknaden sender du til: post@alver.kommune.no

Kva kostar det?

Avgift for handsaming av søknad om sal av fyrverkeri er per mars 2022 på 3.125 kroner, inkludert MVA.


Sist oppdatert: 16.03.2022
Publisert: 27.08.2021