HjemSkule og utdanningVaksenopplæring

Vaksenopplæring

Norsk med samfunnskunnskap

Austrheim kommune gir opplæring i norsk med samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar som er busette i Austrheim kommune. Undervisninga foregår for tida i klubbhuset, bak Årås skule. 

Søknadsskjema finn du her:

 Søknadsskjema for norskopplæring 

 

Har du rett på gratis norskkurs?

Rett og plikt: 

Mange innvandrarar har opphaldsløyve som gir rett og plikt til norskopplæring.

Rett tyder at opplæringa er gratis, det gjeld også lærebøker. 

Plikt tyder at ein må ta 600 timer (frå 01.01.2012) for å få permanent busetjingsløyve.

Det vil seie 550 timar norskopplæring og 50 timar samfunnskunnskap. Ein kan søkje om fritak frå denne plikta dersom ein kan dokumentera gode norskferdigheiter, til dømes bestå nivå A2 på Norskprøven. Dei med rett og plikt får i samarbeid med lærar utarbeidd ein individuell plan, der ein mellom anna set opp konkrete delmål for personleg progresjon. Er du usikker på om du har rett og plikt kan du kontakte oss, så hjelper me deg.


Les meir om rett og plikt til norskopplæring i introduksjonsloven: http://www.lovdata.no/all/hl-20030704-080.html#map004

Norskopplæringa arrangerer me i kommunen, men undervisninga i 50 timar samfunnskunnskap skal skje på morsmålet eller på eit språk deltakaren forstår godt. Ved større grupper arrangerer kommunen kurs på Austrheim. Nokre gongar må deltakarane til ein annan undervisningsstad, til dømes Knarvik. 

Undervisninga følgjer skuleruta i kommunen. Den finn du her
 
For informasjon og spørsmål vedrørande søknad, ta kontakt mellom kl. 08.00-14.00.

Bodil Boie Brekkan tlf. 56 16 22 00

Søka om plass på andre tilbod

  • For søknad om plass på Introduksjonsprogram, ta kontakt med Årås skule.
  • For søknad om tilbod om grunnskuleopplæring for vaksne, ta kontakt med Årås skule.
  • For søknad om tilbod om spesialundervisning for vaksne, ta kontakt med Årås skule.

 

Flyktningteneste

Lærar i vaksenopplæringa Roald Saltnes har og rolla som flyktningkoordinator.

Telefon: 994 35 596

E-post: roald.saltnes@austrheim.kommune.no

 

Nyttige lenkjer:

Frå offentlege styresmakter

Ny i Norge - praktiske opplysningar fra offentlege etatar: http://www.nyinorge.no/

 

Et inkluderende språk:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/dok/veiledninger_brosjyrer/2007/et-inkluderende-sprak.html?id=479767

 

Endringer i introduksjonsloven:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/rundskriv/2011/q-352011-iverksetting-av-rett-og-plikt-t.html?id=667997

 

Permanent opphaldsløyve, UDI: 

http://www.udi.no/templates/tema.aspx?id=2971

 

Innvandring og inkludering: 

http://www.regjeringen.no/nb/tema/Innvandring_og_inkludering.html?id=918

 

Integrering og mangfald: 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/tema/integrering.html?id=1138

 

Søknadsskjemaer UDI: 

http://www.udi.no/templates/innholdstype.aspx?id=2163

 

Imdi: www.imdi.no

 

Andre lenkjer

Språkrådet, rettskriving og ordlister: 

http://www.sprakradet.no/Sprakhjelp/

 

Les om innvandring og innvandrere via Statistisk Sentralbyrå: 

http://www.ssb.no/innvandring/

 

Ta Tomas Hyllands Eriksens quiz om innvandring og integrering i Norge: 

http://quiz.start.no/63634

 

Norskprøven: http://www.vox.no/norskprove/


Sist oppdatert: 28.07.2023
Publisert: 20.04.2018