HjemSkule og utdanningSkulane i Austrheim

Skulane i Austrheim

 Årås skule

Telefon kontor/Ailin Kolstad Isdal: 56 16 22 00 

Rektor Bodil Boie Brekkan

Inspektør Gunn Håland Dyrkolbotn

Rådgjevar Rannveig Lohne

Adresse

Furulyvegen 55

5943 Austrheim

Her finn du Årås skule. Sjå kart


Om Årås skule

Årås skule er ein 1.-10.- skule med 279 elevar hausten 2023. Skulen ligg sentralt ved kommunesenteret i Austrheim. Lokalisert i gangavstand til Austrheim Vidaregåande skule, og Austrheim Idrettspark er næraste nabo. 

Kaland skule

Telefon kontor: 56 16 21 50 

Rektor Birgitte Gullaksen

Tlf. 56 16 21 52 / 997 06 344

E-post: birgitte.gullaksen@austrheim.kommune.no

Inspektør Elisabeth Maria Andersen

Tlf. 56 16 21 54

E-post: elisabeth.marie.andersen@austrheim.kommune.no

Adresse

Vardevegen 51

5953 Fonnes

Her finn du Kaland skule. Sjå kart

Om Kaland skule

Skulen er ein barneskule med 1. - 7. klasse, med 79 elevar frå hausten 2022. Kaland skule ligg i gangavstand til Mongstad med store og spanande bedrifter som Equinor og TCM i nærleiken.

Skulen har eige basseng.

Innlogging til Visma skule - Kommunikasjon mellom skule og føresette

Klikk her for innlogging til Visma skule - føresettportalen

Skulane i Austrheim kommune brukar Visma Flyt skule som skuleadministrativt system.

Føresett-appen Min skole

Austrheim kommune har innført Visma Flyt Skole sin føresett-app Min Skole som kommunikasjonskanal mellom heim og skule.

Alle meldingar som sendast mellom skulen og føresette via føresett-appen Min Skole, loggførast på eleven si meldingsfane i Visma Flyt Skole.

NB - ikkje send sensitiv informasjon (som detaljar om sjukdom eller mistrivsel) i føresett-appen, og heller ikkje på sms eller e-post til skulen.

Webversjonen av Visma Flyt skole (føresettportalen)

Som føresett kan du logge på webversjonen av Visma Flyt skole med
ID-porten.

I webversjonen kan du blant anna:

 • Sjekke at kontaktinformasjon og personinformasjon for elev og føresette er riktig
 • Finne kontaktinformasjon til skulen og lenker/dokument skulen legg ut
 • Endre varslingsinnstillingar
 • Lese vurderingar og karakterar
 • Lese eleven sine dokument
 • Følgje med på fråvær som er ført på eleven
 • Oversikt over merknader 
 • Finne og svare på digitale spørjeskjema
 • Søke permisjon
 • Søke, sei opp eller endre SFO-plass
 • Sjekke fakturagrunnlaget for SFO-plass
 • Sjå kva faggrupper og faglærarar eleven har.

 

Skulerute

For skule- og barnehagerute klikk her:

Skulekrinsar

Elevar som bur mellom kommunegrensa mot Alver ved Mongstad, og Kilstraumbrua, soknar til Kaland skule. Elevar som bur mellom Kilstraumbrua og kommunegrensa mot Alver ved Fosnstraumbrua, soknar til Årås skule.

Frå skuleåret 2022/23 er heile kommunen felles ungdomsskulekrins. Dette skuletilbodet er ved Årås skule.

Ta kontakt med Innbyggjarservice på telefon 56 16 20 00 om du lurer på kva skulekrins barnet ditt soknar til.

Gå på annan skule enn nærskulen

Det kan vera særlege grunnar til at ein elev og foreldre ønskjer skulestad ved ein annan skule enn det som er nærskulen. Det kan til dømes vera grunngjeve med flytting, mellombels bustad eller sosial-pedagogiske tilhøve. Foreldra tar då kontakt med skulen ein høyrer til, der ein får rettleiing om vilkår og framgangsmåte.

Søknader blir behandla av kommunen etter reglane om enkeltvedtak.

 


Sist oppdatert: 05.01.2024
Publisert: 18.06.2018