HjemSkule og utdanningKlage på standpunktkarakter

Klage på standpunktkarakter

Frist for å klage

Du må klage innan 10 dagar etter at du fekk karakteren.

Kven kan klage?

 • Elevar, lærlingar, lærekandidatar, privatistar og praksiskandidatar.
 • Foreldre/føresette til umyndige elevar, lærlingar, lærekandidatar, privatistar og praksiskandidatar.
 • Er du under 15 år? Då må foreldre/føresette gi skriftleg samtykke.

Slik klagar du

 • Før du bestemmer deg for om du vil klage, bør du ta kontakt med skulen og få ei grunngjeving for karakteren din.
 • Dersom du bestemmer deg for å klage:
  • skal du sende ei skriftleg klage til rektor ved skulen din
  • må du hugse å signere klagen
  • må det stå i klagen kva du vil klage på

Kva skjer når du klagar?

 • Klageinstansen vurderer om skulen har følgt gjeldande krav til karakterfastsetting.
 • Dersom klagar får medhald, vert saka sendt tilbake til skulen. Rektor og faglærer vurderer på nytt. Rektor fastset ny karakter. Avgjerda er endeleg.
 • Dersom klagar ikkje får medhald, blir karakteren ståande.
 • Klageinstansen i grunnskulen er Fylkesmannen.

Sist oppdatert: 01.09.2020
Publisert: 18.06.2018