Planane våre

Kommuneplanen, arealdelen 2019-2029

Vedteke i kommunestyret 11. april 2019 sak 017/19

Kommuneplanen - plankart 

Kommuneplanen - føresegner 

Kommuneplanen - planskildring 

Kommunetyresak  017/19 

Kommuneplan - Samfunnsdelen 

Samfunnsdelen 2015 - 2027 - Vedteke i kommunestyret - sak 018/15 - 04.02.2015

Planstrategi

Planstrategi 2016-2020 - vedteke i Kommunestyret - sak128/16 - 15.12.2016

Reguleringsplanar

Planinnsyn

Reguleringsplan Fv. Parsell Austrheim grense - Mongstadkrysset, planid. 2016002

Vedtak i kommunestyret 23.05.2017

Reguleringsplankart - 1 av 2

Reguleringsplankart - 2 av 2

Reguleringsføresegner

 

Andre planar:

Kommunedelplan for vassforsyning og avløp 2017 - 2027 - vedteke i kommunestyret -  sak 023/17

 Arkivplan

Enøkplan  - vedteke i kommunestyret -  sak 020/18

Trafikksikringsplan  - vedteke i kommunestyret - sak 105/16

Alkoholpolitisk plan 2020-2024 - vedteke i kommunestyret -  sak 084/20

 


Sist oppdatert: 07.07.2021
Publisert: 03.12.2018