Val

Vallister til kommunevalet 2023
Austrheim Arbeiderparti, liste til kommunevalet 2023
Kandidat: Namn: Fødselsår: Bustad:
1 Per Lerøy (stemmetillegg) 1957 Lerøyna
2 Ann Kristin Leirvåg (stemmetillegg) 1964 Leirvågen
3 Adrian Jørgen Stueland 1995 Kaland
4 Monika Thorpe 1969 Austrheim
5 Reidar Ulvøy 1956 Ulvøyna
6 Anette Kaland 1974 Kaland
7 Terje Håland 1975 Baløyna
8 Katrine Berge Longva 1992 Utkilen
9 Idar Hopland 1948 Kvalvågen
10 Janina Fenne 1966 Dyrneset
11 Kristian Semmingsen Lerøy 1996 Solend
12 Hege Bergsvik Sætre 1977 Kvalvågen
13 Asbjørn Brandtun 1942 Førland
14 Solveig Håland 2005 Baløyna
15 Ivar Harald Bergsvik 1947 Bergsvika
16 Hege Christine Træland 1976 Årås
17 Knut Owe Larsen 1953 Bergsvika
18 Gerd Marie Solheim 1952 Austrheim
19 Kolbjørn Haugland 1944 Hopland
20 Siri Kaland 1967 Fonnes
21 Sjur Brandtun 1969 Solend
22 Mona Myrmel Leikvoll 1958 Sætre
23 Ole Lysø 1940 Austrheim

Lista til Austrheim Arbeiderparti er fredag 24. mars levert med signatur av to tillitsvalde, Hardy Pedersen og Anette Kaland.

Industri- og Næringspartiet i Austrheim, liste til kommunevalet 2023
Kandidat: Namn: Fødselsår: Bustad:
1 Frank Erik Øksnes (stemmetillegg) 1980  
2 Kari Anne Fadnes (stemmetillegg) 1977  
3 Therese Vik 1982  
4 Lisbeth Oen 1975  
5 Miriam Ånneland 1983  
6 Dagfinn Ånneland 1979  
7 Tor Magnar Slåtten 1954  
8 Jan Olav Øksnes 1988  

Lista til Industri- og Næringspartiet er levert måndag 27. mars med signatur av tre tillitsvalde, Therese Vik, Kari Anne Fadnes og Frank Erik Øksnes.

Samlingslista i Austrheim, liste til kommunevalet 2023
Kandidat: Namn: Fødselsår: Bustad:
1 Renee Semmingsen (stemmetillegg) 1986  
2 Ingeborg Hordvik (stemmetillegg) 1982  
3 Tore Svendsen (stemmetillegg) 1945  
4 Ole Moen 1947  
5 Ådne Utkilen  1988  
6 Jan Nordø 1953  
7 Adrian Ånneland 2000  
8 Jan Erik Espelid 1962  
9 Gjertrud Johnsen Dyrkolbotn 1988  
10 Stefan Orri Helgason 1976  
11 Brita Wiik 1978  
12 Betty Bakken Kleppe 1952  
13 Terje Dalen 1942  
14 Odd Øksnes 1947  
15 Haldis Dyrnes 1960  
16 Marita Bru 1972  

Lista til Samlingslista er levert onsdag 29. mars. Sidan dette partiet ikkje er registrert i partiregisteret må dei saman med lista levera underskriftslister med underskrifter tilsvarande 2 prosent av talet på dei som hadde stemmerett ved siste kommunestyreval. Dette talet er 45, Samlingslista har levert fleire underskrifter enn dette. Kven som har signert på denne måten er unnateke offentlegheit. I tillegg er lista signert av to tillitsvalde, Renee Semmingsen og Tore Svendsen.

Senterpartiet i Austrheim, liste til kommunevalet 2023
Kandidat: Namn: Bustad: Fødselsår:
1 Bjørn Inge Håland Dyrkolbotn (stemmetillegg) Årås 1988
2 Reidar Øksnes (stemmetillegg) Øksnes 1956
3 Gro Kaland Kaland 1963
4 Øyvind Ullestad Synnevåg 1962
5 Bjarte Næss Øksnes 1975
6 Line Sætre Hopland 1994
7 Roy Øksnes Øksnes 1972
8 Aleksander Rosnes Sætre 1985
9 Pål Andreas Håland Dyrkolbotn Austrheim 1993
10 Ida Arnø Årås 1995
11 Ida-Johanne Austrheim Olsen Hopland 2005
12 Bjarne Arnø Solen 1993
13 Lise Renate Helle Fonnes 1995
14 Kai Arild Kaland Kaland 1962
15 Inger-Turid Øksnes Øksnes 1977
16 Joakim Haglund Øksnes 1986
17 Kjetil Straume Sætre 1989
18 Einar Kristoffer Dyrøy Årås 1998
19 Marius Øksnes Øksnes 2004
20 Jan-Ove Arnø Solen 1962
21 Sander Øksnes Toftegård 2001
22 Mathias Sætre Sætre 1947
23 Eivind Børilden Rebnord 1963

Lista til Senterpartiet er levert onsdag 29. mars. Lista er signert av to tillitsvalde, Bjørn Inge Håland Dyrkolbotn og Gro Kaland.

Austrheim Høgre, liste til kommunevalet 2023
Kandidat: Namn: Fødselsår: Bustad:
1 Morten Håkon Sognnes (stemmetillegg) 1964 5953 Fonnes
2 Hege Ramsland (stemmetillegg) 1961 5953 Fonnes
3 Aslak Andre Bakke 1974 5943 Austrheim
4 Dag Arne Solberg 1963 5943 Austrheim
5 Evelyn Risnes Bjørnbekk 2003 5943 Austrheim
6 Oskar Nordgard                1970 5943 Austrheim
7 Siv Inga Brekke 1964 5943 Austrheim
8 Odd-Marthin Totland 1983 5953 Fonnes
9 Stig Anders Totland 1970 5953 Fonnes
10 Kristoffer Myklebusthaug 1996 5953 Fonnes
11 Casper Emil Ramsland 2003 5953 Fonnes
12 Jan Roald Foss 1936 5943 Austrheim
13 Tor  Slettbakk 1951 5943 Austrheim
14 Magnus Kvingedal 1944 5943 Austrheim

Lista til Høgre er levert onsdag 29. mars. Lista er signert av to tillitsvalde, Hege Ramsland og Aslak André Bakke.

Sosialistisk Venstreparti, liste til kommunevalet 2023
Kandidat: Namn: Fødselsår: Bustad:
1 Evelyn  Monslaup (stemmetillegg) 1971 Fonnes
2 Ayna Camilla Budal Soltveit (stemmetillegg) 1977 Austrheim
3 Helene Ellingsen 1985 Fonnes
4 Svenia Zucker 1980 Fonnes
5 Haakon Budal 1947 Austrheim
6 Rhoann Bolando Generoso 1975 Austrheim
7 Oddrun Sæle 1958 Austrheim
8 Margrete Leikvoll 1990 Austrheim

Lista til Sosialistisk Venstreparti er levert fredag 31. mars. Lista er signert av to tillitsvalde, Evelyn Monslaup og Ayna Camilla Budal Soltveit.

Informasjon om kommune- og fylkestingsvalet 2023

Valdagen er måndag 11. september.

Andre stader i landet kan det vera mogleg å røysta også søndag 10. september, men Austrheim avviklar valtinget på ein dag. 

Treng du røysta tidlegare kan du nytta deg av tilbodet om tidlegrøysting eller førehandsrøysting, sjå meir om dette under. 

 Kan du hjelpa til med avviklinga av valet?

Austrheim kommune treng medlemmer til røystestyra, som skal ordna den praktiske gjennomføringa av valet på høvesvis Kaland skule og i Austrheimhallen. 

Røystestyra er dei valmedarbeidarane som organiserer og styrer røystemottak i dei to vallokala våre, Kaland skule og Austrheimhallen, på valdagen. Dette inneber alt frå å hjelpa veljarane med å finna fram i lokalet, etterfylla røystesetlar i avlukka, slå opp i det elektroniske manntalet, sjekka legitimasjon, stempla røystesetlar, og når vallokalet er stengt telja opp røystene før dei skal leverast til kommunehuset der me gjennomfører ei elektronisk teljing (skanning).

Det er ein person som har ansvaret som leiar av røystestyret, utanom dette er oppgåvene fordelte slik at ein får gjera ulike ting, men samstundes slik at det er dedikerte personar som til dømes har ansvar for datamaskiner og liknande. 

Heldigvis er det mange flinke folk som er med vidare frå tidlegare val, men kommunen treng å rekruttera fleire. Ei god og korrekt avvikling av val er den viktigaste jobben me gjer, og me håpar at fleire vil vera med på denne.

Det blir gitt opplæring i forkant av valdagen, slik at alle som er med i røystestyra skal kjenna seg trygge på kva jobben deira er. Det blir også betalt godtgjering for innsatsen, men som mykje anna kommunal betaling er den ikkje så kolossal at det bør vera einaste motivasjon.

Godtgjeringa er lik kommunestyremedlemmene, som i 2023 får 1200 kroner per møte. Medlemmer i røystestyret får dermed 1200 kroner for kurskvelden, og 1200 kroner for valdagen. Leiar i røystestyret får dobbel godtgjering valdagen.

For å melda deg til innsats sender du ein e-post til post@austrheim.kommune.no med:

 • Namn
 • Adresse
 • Mobiltelefon
 • Fødselsdato
 • E-postadresse

Krav til medlemmer i røystestyret:

 1. Du må ha røysterett for å vera med i røystestyret, det inneber at du må vera 18 år gammal, eller fylla 18 år i løpet av valåret. Dette kjem av Kommunelova § 7-2, andre ledd bokstav a.
 2. Du må vera folkeregistrert i vår kommune på tidspunktet for valet. Dette kjem av Kommunelova § 7-2, andre ledd bokstav b. (Det var ved Stortings- og Sametingsvalet i 2021 eitt unntak frå kravet om å vera busett i den kommunen der du var med i røystestyret. Dette unntaket er oppheva no).
 3. Du kan ikkje stå på liste for eitt av partia som stiller liste til kommune-/fylkestingsvalet, dette kjem av Vallova § 9-3, underpunkt 4, og valforskrifta § 25a.
For partia - oppretting av listeframlegg

Dei partia som skal stilla liste ved kommunevalet i Austrheim må levera listeframlegg innan 31. mars 2023 klokka 12.00. Listeframlegga skal leggast ut på ettersyn etter kvart som dei kjem inn. 

Listeframlegga kan leverast på papir, men det kan også gjerast elektronisk, og den elektroniske løysinga vart opna 3. oktober 2022. 

Den elektroniske løysinga finn du her på nettsida til Valgdirektoratet, klikk på lenka for å gå dit (ekstern lenke)

Skal du stilla liste utan partitilknyting?

Dei partia som er registrerte i partiregisteret, og som oppfyller krav til listeframlegg etter forenkla regelverk, kan levera listeframlegg til kommunevalet signert av to styremedlemmer i lokallaget av partiet (desse to må også ha røysterett i Austrheim).

Av dagens parti i kommunestyret i Austrheim vil dette gjelda alle med unntak av Bygdelista.

Bygdelista må saman med listeframlegget levera underskriftsliste signert av minst 2 prosent av alle innbyggarar som hadde røysterett ved siste kommunestyreval. SSB-tala seier at det var 2.272 innbyggjarar i røystefør alder i Austrheim i 2019, slik at Bygdelista med kravet om minst 2 prosent må ha signatur frå minst 45 personar. Desse som signerer skal ha røysterett ved valet i Austrheim i 2023, det vil i hovudsak seia at dei har alderen inne, og er folkeregistrerte i vår kommune.

Dei som skriv under på eit listeframlegg skal førast opp med:

 • Fullstendig namn
 • Bustadadresse med postnummer
 • Fødselsdato
 • Signaturane er underlagt teieplikt, og skal ikkje offentleggjerast
Valkrinsar i Austrheim

Kommunen har to valkrinsar, Kaland og Austrheim. Tidlegare var det tre valkrinsar, men dette vart redusert før valet i 2019, ved at krinsane Årås og Austrheim vart slått saman til ein valkrins. 

Valkrins Kaland har vallokale på Kaland skule, medan valkrins Austrheim har vallokale i Austrheimhallen.

Vil du gjera unna valet før valdagen?

På valdagen må ein stemma i den kommunen der ein er folkeregistrert, men tidlegare på sommaren kan ein røysta også i andre kommunar der ein til dømes jobbar.

Dette er delt i to periodar, tidlegrøysteperioden og førehandsrøysteperioden.

Tidlegrøysteperioden startar laurdag 1. juli og varer til onsdag 9. august. I denne perioden vert det mogleg å røysta på Servicekontoret, innanfor vanleg opningstid. Det vert ikkje kvelds- eller laurdagsope for røysting, slik at tidlegrøysteperioden i praksis startar måndag 3. juli (jamfør valgloven § 15-5)

Førehandsrøysteperioden startar torsdag 10. august og varer til siste fredag før valgdagen. Dette er på Servicekontoret på kommunehuset, gateadresse Sætremarka 2. I perioden med førehandsrøysting vert det noko kvelds- og laurdagsope:

 • Måndag, tysdag, onsdag og fredag er det ope 09-15.
 • Torsdagar er det ope 09-19.
 • Laurdag 26. august er det ope 10-14.
 • Laurdag 2. september er det ope 10-14.

Ved valet i 2023 vert siste dag for førehandsrøysting fredag 8. september, med stengetid klokka 15.00. 

Treng du å røysta heimefrå?

Er det vanskeleg for deg å ta deg til eit vallokale under førehandsrøysteperioden, eller på sjølve valdagen, skal du få tilbod om å førehandsrøysta heimefrå.

Heimerøysting er eit tilbod til dei som er ufør eller har ein sjukdom som gjer det umogleg å førehandsrøysta på kommunehuset, eller røysta i vallokalet på valdagen.

Du må søka på e-post til Servicekontoret post@austrheim.kommune.no, eller ringa oss på tlf. 56162000, seinast tysdag 5. september. Dei som får ja på søknaden får besøk av to røystemottakarar seinast onsdag 6. eller torsdag 7. september. Søker du tidlegare i sommar, kan me komma på besøk tidlegare. Me gjer avtale med deg før me kjem.

Søknaden din må innehalda denne informasjonen:
- Fullt navn
- Fødselsdato
- Kvar du bur
- Telefonnummer me kan nå deg på.

Nasjonal informasjon om valet

Her kan du lesa meir om val:

Regjeringen si side om val i Norge

Valg.no

Meir lokal informasjon om kommune- og fylkestingsvalet 2023

Denne jobbar me litt med enno, opningstider og slikt - men mykje vil likna på valgjennomføringa i 2021


Sist oppdatert: 10.08.2023
Publisert: 11.12.2018