Val

Kommune- og fylkestingsvalet 2023

Valdagen er måndag 11. september.

Andre stader i landet kan det vera mogleg å røysta også søndag 10. september, men Austrheim avviklar valtinget på ein dag. 

Treng du røysta tidlegare kan du nytta deg av tilbodet om tidlegrøysting eller førehandsrøysting, sjå meir om dette under. 

 Kan du hjelpa til med avviklinga av valet?

Austrheim kommune treng medlemmer til røystestyra, som skal ordna den praktiske gjennomføringa av valet på høvesvis Kaland skule og i Austrheimhallen. 

Røystestyra er dei valmedarbeidarane som organiserer og styrer røystemottak i dei to vallokala våre, Kaland skule og Austrheimhallen, på valdagen. Dette inneber alt frå å hjelpa veljarane med å finna fram i lokalet, etterfylla røystesetlar i avlukka, slå opp i det elektroniske manntalet, sjekka legitimasjon, stempla røystesetlar, og når vallokalet er stengt telja opp røystene før dei skal leverast til kommunehuset der me gjennomfører ei elektronisk teljing (skanning).

Det er ein person som har ansvaret som leiar av røystestyret, utanom dette er oppgåvene fordelte slik at ein får gjera ulike ting, men samstundes slik at det er dedikerte personar som til dømes har ansvar for datamaskiner og liknande. 

Heldigvis er det mange flinke folk som er med vidare frå tidlegare val, men kommunen treng å rekruttera fleire. Ei god og korrekt avvikling av val er den viktigaste jobben me gjer, og me håpar at fleire vil vera med på denne.

Det blir gitt opplæring i forkant av valdagen, slik at alle som er med i røystestyra skal kjenna seg trygge på kva jobben deira er. Det blir også betalt godtgjering for innsatsen, men som mykje anna kommunal betaling er den ikkje så kolossal at det bør vera einaste motivasjon.

Godtgjeringa er lik kommunestyremedlemmene, som i 2023 får 1200 kroner per møte. Medlemmer i røystestyret får dermed 1200 kroner for kurskvelden, og 1200 kroner for valdagen. Leiar i røystestyret får dobbel godtgjering valdagen.

For å melda deg til innsats sender du ein e-post til post@austrheim.kommune.no med:

 • Namn
 • Adresse
 • Mobiltelefon
 • Fødselsdato
 • E-postadresse

Krav til medlemmer i røystestyret:

 1. Du må ha røysterett for å vera med i røystestyret, det inneber at du må vera 18 år gammal, eller fylla 18 år i løpet av valåret. Dette kjem av Kommunelova § 7-2, andre ledd bokstav a.
 2. Du må vera folkeregistrert i vår kommune på tidspunktet for valet. Dette kjem av Kommunelova § 7-2, andre ledd bokstav b. (Det var ved Stortings- og Sametingsvalet i 2021 eitt unntak frå kravet om å vera busett i den kommunen der du var med i røystestyret. Dette unntaket er oppheva no).
 3. Du kan ikkje stå på liste for eitt av partia som stiller liste til kommune-/fylkestingsvalet, dette kjem av Vallova § 9-3, underpunkt 4, og valforskrifta § 25a.
For partia - oppretting av listeframlegg

Dei partia som skal stilla liste ved kommunevalet i Austrheim må levera listeframlegg innan 31. mars 2023 klokka 12.00. Listeframlegga skal leggast ut på ettersyn etter kvart som dei kjem inn. 

Listeframlegga kan leverast på papir, men det kan også gjerast elektronisk, og den elektroniske løysinga vart opna 3. oktober 2022. 

Den elektroniske løysinga finn du her på nettsida til Valgdirektoratet, klikk på lenka for å gå dit (ekstern lenke)

Skal du stilla liste utan partitilknyting?

Dei partia som er registrerte i partiregisteret, og som oppfyller krav til listeframlegg etter forenkla regelverk, kan levera listeframlegg til kommunevalet signert av to styremedlemmer i lokallaget av partiet (desse to må også ha røysterett i Austrheim).

Av dagens parti i kommunestyret i Austrheim vil dette gjelda alle med unntak av Bygdelista.

Bygdelista må saman med listeframlegget levera underskriftsliste signert av minst 2 prosent av alle innbyggarar som hadde røysterett ved siste kommunestyreval. SSB-tala seier at det var 2.272 innbyggjarar i røystefør alder i Austrheim i 2019, slik at Bygdelista med kravet om minst 2 prosent må ha signatur frå minst 45 personar. Desse som signerer skal ha røysterett ved valet i Austrheim i 2023, det vil i hovudsak seia at dei har alderen inne, og er folkeregistrerte i vår kommune.

Dei som skriv under på eit listeframlegg skal førast opp med:

 • Fullstendig namn
 • Bustadadresse med postnummer
 • Fødselsdato
 • Signaturane er underlagt teieplikt, og skal ikkje offentleggjerast
Valkrinsar i Austrheim

Kommunen har to valkrinsar, Kaland og Austrheim. Tidlegare var det tre valkrinsar, men dette vart redusert før valet i 2019, ved at krinsane Årås og Austrheim vart slått saman til ein valkrins. 

Valkrins Kaland har vallokale på Kaland skule, medan valkrins Austrheim har vallokale i Austrheimhallen.

Vil du gjera unna valet før valdagen?

På valdagen må ein stemma i den kommunen der ein er folkeregistrert, men tidlegare på sommaren kan ein røysta også i andre kommunar der ein til dømes jobbar.

Dette er delt i to periodar, tidlegrøysteperioden og førehandsrøysteperioden.

Tidlegrøysteperioden startar laurdag 1. juli og varer til onsdag 9. august. I denne perioden vert det mogleg å røysta på Servicekontoret, innanfor vanleg opningstid. Det vert ikkje kvelds- eller laurdagsope for røysting, slik at tidlegrøysteperioden i praksis startar måndag 3. juli (jamfør valgloven § 15-5)

Førehandsrøysteperioden startar torsdag 10. august og varer til siste fredag før valgdagen. I perioden med førehandsrøysting vert det noko kvelds- og laurdagsope, dette kjem det meir detaljar om nærare valet.

Ved valet i 2023 vert siste dag for førehandsrøysting fredag 8. september, med stengetid klokka 15.00. 

Treng du å røysta heimefrå?

Er det vanskeleg for deg å ta deg til eit vallokale under førehandsrøysteperioden, eller på sjølve valdagen, skal du få tilbod om å førehandsrøysta heimefrå. 

Ta kontakt med Servicekontoret på tlf. 56162000 eller e-post: post@austrheim.kommune.no

Nasjonal informasjon om valet

Her kan du lesa meir om val:

Regjeringen si side om val i Norge

Valg.no

Meir lokal informasjon om kommune- og fylkestingsvalet 2023

Denne jobbar me litt med enno, opningstider og slikt - men mykje vil likna på valgjennomføringa i 2021


Sist oppdatert: 06.01.2023
Publisert: 11.12.2018