HjemPolitikk og administrasjonPolitisk organisering

Politisk organisering

Kontaktinformasjon for ordførar og varaordførar

Ordførar Morten Sognnes er den øvste politiske leiaren i kommunen.

Kontakt ordførar

Morten Sognnes (H), ordførar 
(kontorplass på kommunehuset)

Kontakt varaordførar

Per Lerøy (Ap), varaordførar

Kommunestyret

Kommunestyret er det øvste folkevalde organet i kommunen. I Austrheim er 5 politiske parti representerte i kommunestyret (Arbeidarpartiet, Høgre, Senterpartiet, Samlingslista og Industri- og Næringspartiet). Kommunestyret har 17 medlemmer.

Kommunestyret har møte om lag 8 gonger i året. 

På denne lenka finn du møtedatoar, innkallingar og medlemmer i kommunestyret.

Reglement for Austrheim kommunestyre

Spørjetime og interpellasjon i kommunestyret

Kommunestyret i Austrheim gjorde 26. april 2017, i K-sak 023/17, vedtak om regelverk for spørsmål.

Kommunestyret har som hovudregel spørjetime to gonger kvart halvår. Tidspunkta vert kunngjort saman med møta. Alle kan stille spørsmål. Spørjetimen varer normalt inntil ein halv time. Ordførar avgjer om det i einskilde tilfelle skal avsetjast meir tid til spørjetimen.

Spørsmål må vera innmelde og avklara med ordførar seinast seks timar før møtet. Dei som ynskjer utfyllande svar, må melda spørsmåla til ordførar seinast 48 timar før møtet.

Spørsmålsstillar får høve til eit oppfølgingsspørsmål.

Det kan ikkje stillast spørsmål om saker som står på saklista til kommunestyremøtet. Spørsmål kan ikkje realitetshandsamast i møtet.

(Når det står i dette at alle kan stille spørsmål, meiner ein at alle representantane i kommunestyret kan stilla spørsmål.)

Formannskapet

Formannskapet består av 5 medlemmer frå kommunestyret, og utfører dei oppgåvene som er pålagde ved lov og gjer vedtak i dei sakene kommunestyret har delegert/gjeve formannskapet fullmakt til å avgjere.

Dei fem faste medlemmene i formannskapet er: Ordførar Morten Sognnes (H), varaordførar Per Lerøy (Ap), Hege Ramsland (H), Ann-Kristin Leirvåg (Ap), Bjørn-Inge Dyrkolbotn (Sp).

På denne lenka finn du møtedatoar, innkallingar og medlemmer i formannskapet.

Administrasjonsutvalet

Administrasjonsutvalet er sett saman av dei fem medlemmene i formannskapet, pluss to tillitsvalde. Hausten 2022 er dei tillitsvalde representantane Monika Soltveit Gabrielli frå Utdanningsforbundet, og Anette Kaland frå Fagforbundet.

Dei fem faste medlemmene i formannskapet er: Ordførar Morten Sognnes (H), varaordførar Per Lerøy (Ap), Hege Ramsland (H), Ann-Kristin Leirvåg (Ap), Bjørn-Inge Dyrkolbotn (Sp).

Innkallingar og saklister frå administrasjonsutvalet er per no ikkje synlege på innsyn.

Levekårsutvalet

Levekårsutvalet vart oppretta hausten 2023, som eit nytt utval i Austrheim-politikken.

På denne lenka finn du møtedatoar, innkallingar og medlemmer i levekårsutvalet.

Kontrollutvalet

Kontrollutvalet er kommunestyret sitt reiskap for demokratisk innsyn og kontroll med alle sider ved kommunen si verksemd.

Utvalet rapporterer direkte til kommunestyret om sitt arbeid og eventuelle forslag til vedtak.

Kontrollutvalet fører løypande tilsyn med den kommunale forvaltninga på kommunestyret sine vegne, og ser til at kommunen har ein forsvarleg revisjon. Tilsyn med forvaltninga utførast gjennom revisor sitt arbeid med rekneskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Kontrollutvalet kan også gjennomføre eigne undersøkingar.

Det er berre kommunestyret som kan påleggje kontrollutvalet oppgåver. Når det gjeld førespurnader frå andre partar må kontrollutvalet sjølv vurdere om saka skal handsamast. Det vil då verta vurdert om den ligg innafor mandatet til kontrollutvalet å handsama.  

Kontrollutvalet er ikkje eit klageorgan, og kan dermed ikkje handsame klager på enkeltsaker. Dersom det ligg føre tips til kontrollutvalet om forhold som bør undersøkast nærare, vil det vere ein fordel om dette i størst mogleg grad er basert på konkrete fakta. Tips eller varsling kan sendast i post eller på e-post til sekretariatet.

Medlemmer 2023 - 2027: 

Jan Erik Espelid (SL), med vara Tore Svendsen (SL)

Britt M. Skålevik Lerøy (Ap), med vara Kristian Semmingsen Lerøy (Ap)

Therese Vik (INP), med vara Kari Anne Fadnes (INP)

Joakim Haglund (Sp), med vara Gunn Håland Dyrkolbotn (Sp)

Oskar Nordgard (H), med vara Stig Anders Totland (H)

Leiar Jan Erik Espelid (Samlingslista), nestleiar 

Sekretariatet til kontrollutvalet er uavhengig av kommunen sin administrasjon. Region Nordhordland IKS har sekretariattenestene for Austrheim kontrollutval

Kontaktinformasjon kontrollutvalssekretariatet:

Region Nordhordland IKS
Kvassnesvegen 23
5914 Isdalstø

E-post: kontrollutval@regionnordhordland.no 

På denne lenka finn du møtedatoar, innkallingar og medlemmer i kontrollutvalet.

Heimel:

Kommunelova kap 23. 

Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.

Eldrerådet 2023 - 2027

På denne lenka finn du møtedatoar, innkallingar og medlemmer i Eldrerådet.

Sekretær:

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne 2023 - 2027

På denne lenka finn du møtedatoar, innkallingar og medlemmer i RMNF.

Kontaktinformasjon

Sekretær:

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet består av medlemmar frå 8. klasse, 9. klasse og 10. klasse på skulane: Årås skule, Kaland barne- og ungdomsskule og Austrheim vidaregåande skule

Kontaktinformasjon 

Arbeidsmiljøutvalet

Arbeidsmiljøutvalet er ikkje eit politisk vald organ, men innstiller i enkelte saker som går vidare til administrasjonsutvalet, og også vidare til formannskapet og kommunestyret.

Arbeidsmiljøutvalet har medlemmer frå dei tillitsvalde (faste medlemmene frå dei tilsette er hovudtillitsvald Fagforbundet, hovudtillitsvald Utdanningsforbundet og Hovudverneombod), og medlemmer frå den administrative leiinga i kommunen.

Innkallingar og saklister frå arbeidsmiljøutvalet er per no ikkje synlege på innsyn.


Sist oppdatert: 11.04.2024
Publisert: 11.12.2018