HjemPolitikk og administrasjonHøyringar og kunngjeringarVarsel om planoppstart med kommuneplanen sin samfunnsdel og planprogram

Varsel om planoppstart med kommuneplanen sin samfunnsdel og planprogram

Kommunestyret i Austrheim kommune vedtok følgjande den 26.10.2023 (saksnr. 091/23): Austrheim kommune startar opp arbeidet med kommuneplanen sin samfunnsdel og planprogrammet til denne planen.
Publisert: 14.11.2023
Sist endra: 14.11.2023

Grunngjevinga er gjeve i saksutgreiinga. Vedtaket er heimla i plan- og bygningslova sin § 11-2, 11-12 og 11-13. Høyringsperioden vert sett til 15. desember 2023.

Du finn sakspapira på heimesida til kommunen, klikk på denne lenka:

Samfunnsdelen skal vere styringsverktøy for kommunestyret. Planprosessen skal ta omsyn til lokaldemokratiet og behova i kommunen. Samfunnsdelen skal vise dei lange linjene for utviklinga i kommunen.

Det skal og lagast eit planprogram om kva som skal utgreiiast i samband med arbeidet med samfunnsdelen til kommuneplanen. Planprogrammet er eit verktøy for å planlegge planprosessen, slik at målet og hovudgrepa i prosessen er tydeleg frå start.

Planprogrammet er eit verktøy for å sørge for at planprosessen ikkje vert meir omfattande enn naudsynt. Planprogrammet skal omtale kva planarbeidet skal omfatte, planprosessen med fristar og deltakare, opplegg for medverknad med vidare. Det er kommunestyret som skal vedta planprogrammet.

Innspel til planarbeidet og til planprogrammet til kommuneplanen sin samfunnsdel kan sendast på e-post til: post@austrheim.kommune.no eller til adresse: Austrheim kommune, Sætremarka 2, 5943 Austrheim. Merk skrivet med «Innspel til kommuneplanen sin samfunnsdel og planprogram».

Frist for innspel er 15. desember 2023.

Kommunedirektøren