HjemPolitikk og administrasjonHøyringar og kunngjeringarRisiko- og sårbarhetsanalyse for Austrheim kommune - Revisjon 2022 - Varsel om oppstart

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Austrheim kommune - Revisjon 2022 - Varsel om oppstart

Ut frå ei samla vurdering er konklusjonen at ROS-analysen for Austrheim kommune kan rullerast og gjennomførast med akseptkriteria som er opplista i formannskapsvedtaket. Kommunane har ei sentral rolle i arbeidet med samfunnstryggleik og beredskap. Denne rolla er tydeleggjort gjennom kommunal beredskapsplikt.

Saksutgreiinga og kommune-ROS som vart godkjent i 2017 kan sjåast på kommunehuset og på heimesida til Austrheim kommune. Det er gjennom lover og førskrifter krav til at kommunen skal gjennomføre heilskaplege risiko- og sårbaranalysar. Kommunen sin ROS-analyse må fortløpande haldast à jour med endringane i samfunnet.  

Du kan lesa om Risiko- og sårbarhetsanalyse for Austrheim kommune på kommunehuset eller her på Austrheim kommune si heimeside: 

Innspel til Risiko- og sårbarhetsanalyse for Austrheim kommune må sendast innan 29. august 2022.

Adressa er:

Austrheim kommune
Sætremarka 2
5943 Austrheim

eller på e-post: post@austrheim.kommune.no

Kommunedirektøren

Vedlegg:

KommuneROS Austrheim 2017

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Austrheim kommune - Revisjon 2022


Sist oppdatert: 09.06.2022
Publisert: 09.06.2022