HjemPolitikk og administrasjonHøyringar og kunngjeringarPlanendring for Heiane bustadfelt og Finnsvågen med utviding av bustadområde B09, planid. 2018001- Offentleg ettersyn

Planendring for Heiane bustadfelt og Finnsvågen med utviding av bustadområde B09, planid. 2018001- Offentleg ettersyn

Austrheim kommune sitt formannskap la den 07.05.2020 (saksnr. 065/20) planframlegg for Planendring for Heiane bustadfelt og reguleringsplan Finnsvågen båthamn med utviding av bustadområde B09, planid. 2018001 ut på offentleg ettersyn. Vedtaket er heimla i plan- og bygningslova sin § 12-10.

Planomtale, ROS-analyse, føresegner, plankart og illustrasjonsplan er datert den 27. april  2020.  Plandokumenta kan de sjå under:

Formålet med planendringa er å leggja til rette for ei god utvikling av bustadområdet Heiane med utviding med bustadområde B09 og vidareutvikling av småbåthamna i Finnsvågen. 680 meter lang fylkesveg 568 er og regulert med Sa3 vegstandard (fortau og to køyrefelt).

 Merknad må sendast skriftleg innan 1. august 2020 til adresse: Austrheim kommune, Sætremarka 2, 5943 Austrheim eller på e-post: post@austrheim.kommune.no.

Rådmann

 

Dokument i saka:

Sak 065/20 - formannskapet 07.05.2020

Illustrasjonsplan

Kart

Kart - plan og profil

Reguleringsplan

Reguleringsføresegner

Planomtale

Risiko og sårbarheitsanalyse

VA-plan

Teikning


Sist oppdatert: 25.05.2020
Publisert: 22.05.2020