HjemPolitikk og administrasjonHøyringar og kunngjeringarPlanendring av reguleringsplan Hyttefelt Lauvøy

Planendring av reguleringsplan Hyttefelt Lauvøy

Plandokumenta er datert den 08.01.2019. Vedtaket er heimla i plan- og bygningslova § 12-14. Hovudføremålet med planendringa er å legge til rette for eit nytt naustområde, ei frittståande bod på 15 m2 på kvar tomt og få på plass to nye hyttetomtar i hyttefeltet.

 Merknad til planforslaget må sendast innan 2. april 2019 til:

Austrheim kommune, Sætremarka 2, 5943 Austrheim eller på e-postadresse post@austrheim.kommune.no.

DOKUMENT I SAKA

Føresegn

Planskildring

Illustrasjon

Revisjon-kart

Planendring - sakspapir


Sist oppdatert: 20.03.2020
Publisert: 04.02.2019