HjemPolitikk og administrasjonHøyringar og kunngjeringarOmrådeplan for bustadområde B36 på Kaland og Fonnes og friområdet ved Ekornsåta, planid. 2021002 - Offentleg ettersyn

Områdeplan for bustadområde B36 på Kaland og Fonnes og friområdet ved Ekornsåta, planid. 2021002 - Offentleg ettersyn

Planomtalen, plankart og Illustrasjonsplan er datert den 15.08.2022. Føresegner er daterte den 15.08.2022 og VA-områdeplan den 03.06.2022. ROS-analyse er datert den 16.08.2022. Grunngjevinga for vedtaket er gjeve i saksutgreiinga. Vedtaket er heimla i plan -og bygningslova § 12-10.

Føremålet med planarbeidet er å leggja til rette for ei god utvikling av eit større bustadområde i Kaland- og Fonnes-området. Planområdet er på omlag 200 dekar.

Du kan lesa meir om planarbeidet på kommunehuset, eller her på Austrheim kommune si heimeside, sjå sakspapira til møtet torsdag 1. september (klikk på denne lenka).

Her er også nokre dokument, klikk for å sjå PDF-dokumentet:

Reguleringsplan 15.08.2022.pdf

Skisse kryss Fonnes mot Lervåg C-002.pdf

Skisse kryss Fonnes mot Lervåg C-001.pdf

Merknad til planframlegget må sendast innan 13. oktober 2022 på

Kommunedirektøren


Sist oppdatert: 21.09.2022
Publisert: 23.08.2022