HjemPolitikk og administrasjonHøyringar og kunngjeringarMindre planendring for Heiane bustadfelt og Finnsvågen med utviding av bustadområde B09, planid. 2018001

Mindre planendring for Heiane bustadfelt og Finnsvågen med utviding av bustadområde B09, planid. 2018001

Austrheim kommune gjorde  i handsaming av ein klage vedtak den 18.03.2021, sak FS-033/21, om at ein tok tatt klagen frå fire grunneigarar på gbnr. 156 ved Finnsvågen delvis til følgje.

Vedtaket var: Formannskapet tek klagen til følgje når det gjeld uforming av arealformål  G 3. Planområdet i arealformål G 3 vert redusert som vist i saksutgreiinga.

Arealformål G 3 vart redusert og tilpassa den opphavelege reguleringsplanen frå 1996. Planen er som følgje av dette vedtaket er difor delvis endra i samsvar med pbl. § 12-14 og vert rekna som ei mindre planendring.  Den mindre planendringa er eit nytt enkeltvedtak med klagerett. Det er difor høve til å klage på denne planendringa som gjeld reduksjon av arealformål  G 3 i planendringa. Klagefrist for partar i denne sak er tre veker, jf. forvaltningslova § 29. Eventuell klage skal vera grunngjeven og sendast skriftleg innan 21. september 2021 til adresse: Austrheim kommune Sætremarka 2 5943 Austrheim eller på e-post: post@austrheim.kommune.no

Kommunedirektøren

Her finn du sakspapira frå møtet 18. mars: 

Sak 032/21 - 21/1078 - Klage frå Helga Pedersen på Godkjenning av planendring for Heiane bustadfelt og Finnsvågen med utviding av bustadområde B09, planid. 2018001

Sak 033/21 - 21/849 - Klage frå Stein Kåre Løvslett m.fl. på Godkjenning av planendring for Heiane bustadfelt og Finnsvågen med utviding av bustadområde B09, planid. 2018001

Sak 034/21 - 21/1035 - Klage frå Aleksander Frede Midtun på Godkjenning av planendring for Heiane bustadfelt og Finnsvågen med utviding av bustadområde B09, planid. 2018001


Sist oppdatert: 09.08.2021
Publisert: 09.08.2021