HjemPolitikk og administrasjonHøyringar og kunngjeringarKunngjering – Godkjenning av ei mindre planendring til Reguleringsplan Buholmen i Bergsvik

Kunngjering – Godkjenning av ei mindre planendring til Reguleringsplan Buholmen i Bergsvik

Fomannskapet i Austrheim kommune godkjente den 03.12.2020 i saknr. 159/20 ei mindre planendring til Reguleringsplan Buholmen i Bergsvik, planid. 2006005. Godkjenninga er i samsvar med planframlegget som vart sendt på offentleg ettersyn, sjå denne lenka for å sjå kart med meir:

Vedtaket er heimla i plan- og bygningslova § 12-14.

Planendringa gjeld i hovudsak, og berre i mindre grad dei to eigedomane gbnr. 157/81 (tomt 1) og gbnr. 157/60 (tomt 2).

Formannskapet sitt vedtak kan påklagast, jfr. Pbl . § 1-9 og forvaltningslova § 28. Eventuell klage skal vera grunngjeven og sendast skriftleg innan 5. januar 2021 til

Austrheim kommune
Sætremarka 2
5943 Austrheim

eller på e-post: post@austrheim.kommune.no.

Eventuelt krav om erstatning eller innløysing etter Pbl. §§ 15 og 16 må vera framsett innan 3 år.

Rådmannen


Sist oppdatert: 11.12.2020
Publisert: 11.12.2020