HjemPolitikk og administrasjonHøyringar og kunngjeringarKunngjering - Kommunedelplan for trafikksikring for Austrheim kommune 2022-2030 - Godkjenning

Kunngjering - Kommunedelplan for trafikksikring for Austrheim kommune 2022-2030 - Godkjenning

Vedtaket er heimla i plan- og bygningslova § 11-15. Med atterhald om kommunestyret sin godkjenning i møte den 7. april 2022 vert denne kommunedelplanen hermed kunngjort.

Denne nye kommunedelplanen vil danna grunnlaget for vidareføring av trafikktryggleiksarbeidet både på fysiske og haldningsskapande tiltak i Austrheim kommune.

Du kan lesa om planforslaget i Servicekontoret på kommunehuset, eller her på Austrheim kommune si heimeside, der sakspapira er tilgjengelege (klikk på lenka):

Formannskapssak 036/22 - Kommunedelplan for trafikksikring for Austrheim kommune 2022-2030 - Godkjenning

Kommunedirektøren


Sist oppdatert: 06.04.2022
Publisert: 06.04.2022