HjemPolitikk og administrasjonHøyringar og kunngjeringarKommuneplanen sin arealdel 2019-2029

Kommuneplanen sin arealdel 2019-2029

Kommuneplankartet 2019-2029Kommunestyret i Austrheim godkjente i sak 017/19 den 11. april 2019 kommuneplanen sin arealdel i Austrheim kommune 2019-2029, planid 2013001.

Arealdelen er utarbeidd etter ei grundig vurdering av innspel, innkomne merknadar og i høve til strategiane i den vedtekne samfunnsdelen. Plandokumenta er datert den 11. april 2019.

Vedtaket er heimla i plan- og bygningslova si § 11-15.

Rådmannen

Plankartet i stort format, og føresegnene, finn du ved å klikka på denne linja.


Sist oppdatert: 02.02.2022
Publisert: 02.05.2019