HjemPolitikk og administrasjonHøyringar og kunngjeringarGodkjenning av Planendring for hyttefelt på Lauvøy på gbnr 160/117, planid. 2022002- Kunngjering

Godkjenning av Planendring for hyttefelt på Lauvøy på gbnr 160/117, planid. 2022002- Kunngjering

Formannskapet i Austrheim kommune godkjente i sak PS 26/2024 den 25. april 2024 Planendring for hyttefelt på Lauvøy på gbnr 160/117, planid. 2022002.
Publisert: 08.05.2024
Sist endra: 08.05.2024

Grunngjevinga for vedtaket er gjeve i saksutgreiinga. Plankart er datert den 12.01.2024. Planomtale og føresegner er datert den 20.11.2023 og illustrasjonsplan den 06.11.2023. Vedtaket er heimla i plan- og bygningslova § 12-14.

Planendringa legg opp til at det kan byggjast fire fleire fritidsbustadar og to nye naust i planområdet. De kan lesa meir om planarbeidet på kommunehuset eller her på Austrheim kommune si heimeside, saksdokument, vedlegg og saksprotokoll ligg på denne lenka (klikk her)

Klage som må grunngjevast må sendast innan på e-post innan tre veker etter denne kunngjeringa til post@austrheim.kommune.no eller på vanleg post til: Austrheim kommune, Sætremarka 2, 5943 Austrheim.

Kommunedirektøren