HjemPolitikk og administrasjonHøyringar og kunngjeringarGodkjenning av mindre vesentleg reguleringsendring av Detaljreguleringsplan for Søre Neset, planid. 2005003- Kunngjering

Godkjenning av mindre vesentleg reguleringsendring av Detaljreguleringsplan for Søre Neset, planid. 2005003- Kunngjering

Planendringa legg opp til at det kan byggjast to tomannsbustadar i staden for to einebustadar på to bustadtomtar. Du kan lesa meir om planarbeidet på kommunehuset eller på Austrheim kommune si heimeside, sjå innkallinga til møtet 1. februar (blir tilgjengeleg frå 25. januar): Formannskapet 1. februar.

Klage må sendast innan på e-post innan tre veker etter denne kunngjeringa til post@austrheim.kommune.no eller på vanleg post til: Austrheim kommune, Sætremarka 2, 5943 Austrheim.

Kommunedirektøren


Sist oppdatert: 22.01.2024
Publisert: 04.12.2023