HjemPolitikk og administrasjonHøyringar og kunngjeringarDetaljreguleringsplan for Keilevegen næringsområde Mongstad, planid. 2015005 - Offentleg ettersyn

Detaljreguleringsplan for Keilevegen næringsområde Mongstad, planid. 2015005 - Offentleg ettersyn

Planområdet ligg på eigedomane gnr. 130, bnr. 3, 5, 161 og 178 i Austrheim kommune på sørsida av Keilvegen. Formålet med detaljreguleringa er å leggja til rette for næringsutvikling i området. Om lag 200 dekar er føreslått regulert som næringsområde, eit mindre areal er regulert til blågrønstruktur og noko er regulert til landbruksområde. Mongstad Vekst AS er forslagstillar.

Sakspapira er tilgjengeleg på denne lenka: Formannskapet 5. juni

Merknad til planframlegget må sendast innan 5. august 2024 på e-post: post@austrheim.kommune.no eller på post til: Austrheim kommune, Sætremarka 2, 5943 Austrheim.

Kommunedirektøren


Sist oppdatert: 17.06.2024
Publisert: 17.06.2024