Detaljregulering Kaland

Formannskapet i Austrheim kommune godkjente med heimel i plan- og bygningslova § 12-14 i sak 029/20 samrøystes den 19.03.2020 ei mindre planendring til Detaljregulering av skule- og barnehageområdet på Kaland - del av gbnr. 130 og 131, planid 2017002.

Formannskapet sitt vedtak kan påklagast, jfr. Pbl. § 1-9 og forvaltningslova § 28. Eventuell klage skal vera grunngjeven og sendast skriftleg innan 21. april 2020 til Austrheim kommune, Sætremarka 2, 5943 Austrheim eller på e-post: post@austrheim.kommune.no

Eventuelt krav om erstatning eller innløysing etter Pbl. §§ 15 og 16 må vera framsett innan 3 år. 

Rådmannen


Sist oppdatert: 20.03.2020
Publisert: 20.03.2020