HjemPolitikk og administrasjonHøyringar og kunngjeringarDetaljregulering for næringsområde og småbåthamn på Langøyna - del av gnr. 163, planid. 2017005

Detaljregulering for næringsområde og småbåthamn på Langøyna - del av gnr. 163, planid. 2017005

Kommunestyret godkjente den 08.11.2018 i sak 085/18 følgjande: Austrheim kommune godkjenner Detaljregulering for næringsområde og småbåthamn på Langøyna - del av gnr. 163, planid. 2017005. Plankart er datert den 01.10.2018 og reguleringsføresegner er datert den 05.10.2018.  Frist for å klage på vedtaket er 11. desember 2018. Eventuelt krav om erstatning eller innløysing etter Pbl. §§ 15 og 16 må vera framsett innan 3 år.
Publisert: 05.12.2018
Sist endra: 20.03.2020

Grunngjevinga for vedtaket står i saksutgreiinga. Vedtaket er heimla i plan- og bygningslova § 12-12. Austrheim kommunestyre godkjenner at Atle Langøy og Åge Sætre kan gjera om naust til rorbu/hytte. Bygga skal ikkje nyttast til heilårsbustad. Planen legg opp til etablering av småbåthamn, utleigehytter/rorbuer, naust, bubilplassar og tilhøyrande servicebygg med båtopplag/garasje, toalett og vaskerom, felleslokale/verkstad og parkeringsplass

Planforslag Lanøyna 01.10.18_ rev. 3

Planomtale Langøyna, 23.5

Reguleringsføresegner Langøyna 5.10.2018