HjemKulturKulturskulen

Kulturskulen

Søknad om elevplass i kulturskulen 2023 - 2024

Søknadsfrist for neste skuleår er 1. april. For påmelding, klikk på linken: Påmelding - Austrheim kulturskule (speedadmin.dk)

Oppseiing av plass i kulturskulen skjer via speedadmin.

Tilbodet for komande skuleår:
(For meir om tilboda sjå nedst på sida)

 • Piano
 • Song
 • Gitar
 • Bass
 • Trommer
 • Band
 • Babysong
 • Tiriltunge Barnekor – i samarbeid med Austrheim Frivilligsentral
 • Visuelle kunstfag, 3. - 7. klasse og 8. klasse -
 • Sesam, undervisning om kunst- og kulturaktivitetar
 • Musikkterapi

Elevavgift instrumentalundervisning og visuelle kunstfag: kr 1.586.- pr. semester (25 % søskenmoderasjon)

Elevavgift babysang: kr 1.057.- pr. semester. Sluttar permisjonstida di midt i semesteret, reduserer skulen avgifta.

Elevavgift Tiriltunge barnekor: Kr 445.- pr. semester.

Kulturskuleleiar: Elisabeth Jensen Risnes
E-post: elisabeth.jensen.risnes@austrheim.kommune.no
Telefon: 988 22 075

Samanlikning mellom tidlegare prisar og dagens prisar:

Informasjon om ulike gebyr og eigendelar på nettsida Framsikt, som Austrheim kommune brukar i samband med budsjettarbeidet. 

Kulturskulen sin logo

Retningsliner for elevar i kulturskulen

Instrumentalundervisning

Vil du læra å spela eit instrument? Kulturskulen tilbyr undervisning for nybyrjarar og vidarekomne. Tilboda våre finn du i lenkane under her.  Alle kan søkja opptak i kulturskulen. Vaksne (over 20 år ) får plass når skulen har ressursar til det.

Opptak og utmelding

Alle kan søkja opptak i kulturskulen. Vaksne får plass når skulen har ressursar til det. Påmelding skal vera skriftleg og er bindande når ein har teke imot tildelt plass.
Utmelding skal vera skriftleg og må vera skulen ihende innan 1. april. Ein kan søkja fritak etter endt haustsemester. Søknad må vera skulen ihende innan 1. november.

Undervisninga

Undervisninga i kulturskulen følgjer skuleruta for grunnskulen. Dei vanlege undervisningsformene er gruppeundervisning eller einetimar.

Instrument / læremidlar

Eleven skal sjølv halda instrument. Instrumentalelevar skal og kjøpa naudsynte læremidlar / notar.

Elevavgifta for intrumentalundervisning og visuelle kunstfag er kr 1.586.- pr. semester.
For vaksne er elevavgifta kr 2.400.- pr. semester.
Elevavgifta i barnekoret er kr 445.- pr semester.
Det vert gjeve 25% syskenmoderasjon.

Teikne- og maletilbodet kostar kr 950.- pr. semester pluss materialkostnader på kr 400.-.

Babysong

Det er tilbod om babysong: 

Onsdagar kl. 11.00-12.15 på kulturskulen, Austrheimsvegen 1009.

Oppstart 10. januar 2024

Kontakt: Elisabeth Jensen Risnes t. 98822075

Kr 1057,- pr. semester (dersom barselpermisjonen din vert avslutta midt i semesteret, vi avgifta verta redusert)

Påmelding til Elisabeth.Jensen.Risnes@austrheim.kommune.no

Sjå også: Babysong kulturskulen

Les meir om tilbodet her: Musikk fra livets begynnelse

Tiriltunge barnekor

Kortilbod for aldersgruppa 3. – 9. klasse. Koret øver på Seniorsenteret ( same bygg som kulturskulen ) kvar tysdag kl. 14.30 – 15.45. Kormedlemmane kjem rett frå skulen og før øvinga byrjar får borna servert mat. Tiriltunge opptrer årleg på fleire tilstellingar i Austrheim. Barnekoret er eit samarbeid mellom frivilligsentralen og kulturskulen. Leiarar av koret er Rigmor Ludvigsen (tlf 45635324) og Elisabeth Jensen Risnes (tlf. 98822075).

Messinginstrument

Austrheim kulturskule gir opplæring til born og vaksne på ulike messinginstrument. Du treng ikkje vere med i eit korps for å få undervisning, men du må ha eit instrument å spele på.

Du lærer speleteknikkar tilpassa ditt nivå, notelesing, og får spele fine melodiar og soloar i ulike sjangrar. Undervisninga vert gitt individuelt eller i små grupper.

Dette er eit tilbod frå 2. trinn og oppover.

Kontakt: Elisabeth Jensen Risnes, telefon 98822075
Elisabeth.Jensen.Risnes@austrheim.kommune.no

Visuelle kunstfag

Visuelle kunstfag i kulturskulen er eit tilbod til born frå 4. klasse og oppover. Vi har for tida to grupper, ei for 4-7. klasse og ei for 8. klasse og oppover. Elevane får arbeide med å skape sjølvstendige uttrykk innanfor bilete, form og farge.

I Austrheim kulturskule skal vi blant anna arbeide med kunsthistorie, akrylmaling, akvarell, foto, å lage skulpturar og animasjonsfilm.

Vi lagar utstillingar der alle elevane er representerte. Undervisninga føregår i kulturskulen sine lokale, Austrheimsvegen 1009.

Visuelle kunstfag kostar kr. 1.586,- per semester.

For informasjon om påmelding sjå eige dokument, klikk her:

Sesam

Sesam er hovudtyngda i Austrheim kulturskule sitt breiddeprogram for dei yngste elevane, og er eit gratis tilbod til alle 2. klassingar på SFO i Austrheim kommune.

Sesam er eit fleirfagleg og forpliktande kvalitetssamarbeid mellom Austrheim kulturskole og SFO på både Årås og Kaland skule. Sesam gir undervisning om kunst- og kulturaktivitetar av høg kvalitet til elevar i SFO, og skal gi ein smakebit av dei ulike tilboda kulturskulen kan tilby. Sesam er eit nybrottsarbeid i både nasjonal og nordisk samanheng. Eleven som ressurs er sentralt, og målet er å bruke kunst og kultur som grobunn for livskvalitet, fellesskap, deltaking og danning. 

Teaterverkstaden

Ynskjer du å bli skodespelar? Likar du å stå på ei scene, spela ei rolle og opptre for publikum? Då er Teaterverkstaden noko for deg.

I Teaterverkstaden lærer du ulike dramatiske teknikkar og får god trening i å stå på ei scene. Undervisninga fokuserer på uttrykk, kjensler, meistring, samhald og formidling. Du får vera med på å skape små og store teateroppsetjingar, delta i enkle improvisasjonar, teatersport og monologar. Vi legg vekt på eit godt miljø der alle er med på å skapa eit godt og trygt fellesskap.

Tilbodet kostar kr. 518,- per semester, og er for elevar frå 5. trinn.

Song

Målet for songundervisninga er å utvikla trygge songarar med stor songglede. Vi arbeider med riktig stemmebruk, oppvarming, klang, gehør, gjennomgang av repertoar og læra om formidling av bodskapen i tekstane. Det vert lagt opp til eit allsidig og variert songvalg der elevane kan ha moglegheit til å påverka repertoaret.

Tilbodet er for elevar frå 1. trinn.

Piano/keyboard

Ynskjer du læra deg å spela piano? Då er dette tilbodet for deg.
Piano er eit svært allsidig instrument, både for solospel og i samspel, og det passar til musikk i mange ulike sjangrar. Du lærer å bli kjent med instrumentet ved hjelp av ein god balanse mellom spel etter notar, gehør/improvisasjon og besifring. Vårt mål er at du skal ha glede av å spela, bli sjølvstendig og kan bruka musikken i ulike høve, også seinare i livet.

Elevane må ha tilgang til eige instrument å øva på. Tilbodet er for elevar frå 1. trinn.

Gitar

Har du lyst til å læra deg å spela gitar? På kulturskulen får du læra både akkordar og melodispel med utgangspunkt i songar og melodiar i ulike sjangrar.

Elevane må ha eige instrument å øva på. Tilbodet er for elevar frå 1. trinn.

Band (bass, gitar, trommer og vokal)

Band er eit tilbod til deg som ynskjer å spela i band. Du treng ikkje ha elevplass på eit anna instrument for å bli med her. I band kan du søkja om å spela desse instrumenta: Gitar, piano, song, el-bass, trommesett.

Du må ha tilgang til eige instrument å øva på.

Tilrettelagt musikkundervisning for elevar med særskilde behov

Her kan ein søkja einetime for elevar som treng særskild tilrettelagt opplæring. Målgruppa er born frå 1. trinn, unge og vaksne som treng eit musikktilbod tilpassa deira diagnose eller livssituasjon.

For meir informasjon, kontakt leiar i kulturskulen.

Musikkterapi

Musikk rører ved noko i oss, inviterer oss til deltaking og skaper gode fellesskap. I musikkterapi brukar vi musikk og samspel til å setje fokus på meistring og livskvalitet. Vi tar utgangspunkt i den enkelte elev sine interesser, ressursar og utviklingsmål.

Austrheim Kulturskule tilbyr elevplassar i musikkterapi til både born, ungdommar og vaksne. Tilbodet rettar seg mot alle som har lyst til å utfolde seg musikalsk, og som kan ha behov for meir tid og tilrettelegging for å kunne utvikle seg. 

Vi bruker ulike arbeidsformer, som improvisasjon, song, låtskriving, lytting til musikk, dans og rørsle, musikkleik og tilpassa musikkopplæring. Tilbodet føregår i hovudsak i kulturskulen sine lokale.

Kontaktinfo

Kulturskulen held til i lokale hjå Kaland skule.

Adressa er: Vardevegen 51 - 5953 Fonnes

Kontakt oss:

Kulturskuleleiar: Elisabeth Jensen Risnes

E-post: elisabeth.jensen.risnes@austrheim.kommune.no

Telefon: 988 22 075

UKM - Ung kultur møtes

Nokre deltar på UKM for å visa fram noko dei brenn for, nokre prøver noko heilt nytt, og andre igjen er med slik at alle får vist si beste side.

Saman skapar vi noko heilt nytt, inspirerer og lærer av kvarandre, og har det gøy.

Musikal, slampoesi, lysteknikk, foto, hiphop, eller kanskje noko anna? 

Du bestemmer, meld deg på her: 

Les meir om UKM på denne lenka:

Vedtekter for Austrheim kulturskule

Vedtekter for Austrheim kulturskule - vedtekne i kommunestyret 16. desember 2021, gjeldande frå 1. januar 2022. Klikk her for å lesa:

Rammeplan for kulturskulen i Austrheim

Rammeplan for kulturskulen i Austrheim, klikk her for å lesa:

Plan for den kulturelle skulesekken, 2022-2024

Den kulturelle skulesekken, les meir om planen for 2022-2024 på denne lenka:


Sist oppdatert: 05.01.2024
Publisert: 27.06.2018