HjemHelse, sosial og omsorgPleie og omsorgPrisar innan pleie og omsorg

Prisar innan pleie og omsorg

Det er den samla inntekta til husstanden din som avgjer kor mykje du må betale.

Grunnlag for utrekning av inntekt:

  • Sist tilgjengelege skattelikning basert på huslyden si samla skattbare inntekt før særfrådrag. 
  • Hjelpestønad frå folketrygda til hjelp i heimen.
  • Omsorgsløn skal ikkje takast med i inntektsgrunnlaget.

Til huslyden reknar ein berre ektefelle/sambuar og born under 18 år dersom hjelpa vert ytt på grunnlag av barnet sitt omsorgs- og/eller pleiebehov.

Grunnbeløpet (G) per 1. mai 2022 er kroner 111 477.

På denne linken til Nav.no kan du sjå oppdatert G-beløp, og historisk utvikling:

Prisane under er oppdaterte per 1/1-2023, etter vedtak i kommunestyret i Austrheim 15. desember 2022.

Heimeteneste

 
  Abonnement, per månad Timepris
Inntil 2G Kr 220,-  
2G-3G Kr 764,- Kr 199,-
3G-4G Kr 959,- Kr 308,-
4G-5G Kr 1.337,- Kr 344,-
Over 5G Kr 1.693,- Kr 389,-

For mottakarar som har over 2G i inntekt og som får hjelp utover 8 timar pr. månad, vert det ein gradert abonnementssats å betale, noko som inneber ei fast betaling pr. månad uavhengig av hjelpeomfanget, sjå oppsett.

For mottakarar som har over 2G i inntekt og som får hjelp under 8 timar pr. månad, gjeld ei gradert timesbetaling, sjå oppsett.

For brukarar som har inntekt under 2G gjeld ei abonnementsordning for heimehjelpstenesta på kr. 220,- pr. månad. Dette er ein statleg sats, som vert regulert frå 1. januar kvart år. Satsen vert fastsett i samband med vedtak av statsbudsjettet for det kommande året, og står i "Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester" (lenke til forskrifta på Lovdata.no, klikk her (ekstern lenke) og (lenke til siste oppdatering av forskrifta på Lovdata.no, klikk her (ekstern lenke)). Satsen er uavhengig av hjelpeomfanget.

Tryggleiksalarm

    
Inntekt over 2G Kr 478,- pr månad
Inntekt inntil 2G

Kr 297,- pr månad

Korttidsopphald

Pris kr 185,- pr døgn. 

Dersom opphaldet strekkjer seg utover 60 dagar i kalenderåret, vert det krevd vederlag som for langtidsopphald.

Dette er ein statleg sats, som vert fastsett i samband med vedtak av statsbudsjettet for det kommande året, og står i "Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester" (lenke til forskrifta på Lovdata.no, klikk her (ekstern lenke) og (lenke til siste oppdatering av forskrifta på Lovdata.no, klikk her (ekstern lenke)).

Dag-/nattopphald i institusjon (medisinsk vurdert)

Pris kr 105,- pr. dag/natt.

Dette er ein statleg sats, som vert fastsett i samband med vedtak av statsbudsjettet for det kommande året, og står i "Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester" (lenke til forskrifta på Lovdata.no, klikk her (ekstern lenke) og (lenke til siste oppdatering av forskrifta på Lovdata.no, klikk her (ekstern lenke)).

Dagsenterplass - aktivitetsopphald

Prisen er inkludert lunsj kr. 173,- pr. dag.  

Mat

   
Middag kjørt heim kr 110,- pr middag
Ete middag på Nordliheimen Kr 110,- pr middag
Lunsj på Nordliheimen

Kr 66,- pr måltid

Hente middagen sjølv

kr. 100,- pr. middag

Vaktmeisterteneste/Følgeteneste

     
Betaling for teneste som ikkje er lovpålagt Kr. 107,- pr. oppdrag brukar er med

  Kr. 78,- pr. oppdrag utført av heimeteneste

Kontakt:

Jannicke Kalland Njøten

Tlf. 56 16 20 43

E-post: jannicke.kalland.njoten@austrheim.kommune.no


Sist oppdatert: 30.12.2022
Publisert: 09.11.2018