Gravferd

Kven har ansvaret for ei gravferd?

Det er dei næraste etterlatne til den avdøde som har ansvaret for gravferda.

Frå fylte 18 år kan ein ved ein skriftleg erklæring fastsetje kven som skal ha rett til å stå for gravferda. Er det usemje om kven som skal sørgje for gravferda, er det kommunen som tar avgjerda. Dersom ingen andre gjer det, vil kommunen der den avdøde budde sørgje for gravferda.

§9 i gravferdslova - her kan du sjå kven som blir rekna som dei næraste etterlatne.

Det er høve til å sørgje for alt sjølv i samband med ei gravferd. Likevel vel dei fleste å bruke eit gravferdsbyrå. Den som har ansvaret for gravferda, avgjer kva gravferdsbyrå han eller ho ønskjer å bruke.

Korleis skal gravlegginga skje?

Gravlegging skal skje med omsyn til den religionen eller det livssynet som den avdøde hadde. Kremasjon kan skje med mindre ein veit at det var i strid med den avdøde sitt ønske. Gravlegginga skal skje seinast ti yrkesdagar etter dødsfallet dersom den avdøde ikkje er kremert. Kyrkjeleg fellesråd kan forlenge fristane dersom det er særskilde grunnar til det.

Kva kostar det?

Eit gravferdsbyrå skal utan å bli beden om det tilby prisliste dersom du spør om gravferdstenester. Ved tinging skal du utan å måtte be om det få eit skriftleg pristilbod. Du skal få rimeleg tid til å setje deg inn i pristilbodet før det blir gjort avtale.

Gravferdsstønad

Du kan søkje om gravferdsstønad ved behov. 

Trykk her for å lese meir om gravferdsstønad på heimesida til NAV

Gravferd - Den Norske Kyrkja  

Trykk her for å lese om gravferd på Austrheimkyrkja si heimeside

Kva seier lova?

Gravplassloven

Prisopplysningsforskriften - prisopplysningar for gravferdstenester


Sist oppdatert: 28.03.2023
Publisert: 04.03.2022