Tilskotsordning til lokale verksemder i særleg utsatte bransjar i Austrheim kommune

Målet med tilskotsordninga er å setja kommunane raskt i stand til å avhjelpa situasjonen for lokale verksemder i samband med pandemien.

Kompensasjonstilskotet skal bidra til å oppretthalde arbeidsplassar og viktig kompetanse i verksemder som er avhengige av turisme frå land utanfor EØS-området, og difor framleis er ramma av pandemien. Kommunane si støtte til verksemder må vera i samsvar med regelverket for offentleg støtte. Verksemder som søkjer må dokumentera økonomisk tap, som til dømes rekneskap som dokumenterer dette og søkt beløp.  

Departementet har laga eit søknadsskjema som sikrar at løyvingane skjer i samsvar til Covid-19 rammeverket for tildeling av offentleg støtte. 

Søknadsskjemaet for ordninga er tilgjengelig i Regionalforvaltning.no (klikk her) 

Søknadsfrist er sett til søndag 12.12.2021. Kommunestyret i Austrheim vil handsama søknadane formelt i møte den 16.12.2021.

Kommunedirektøren


Sist oppdatert: 30.11.2021
Publisert: 30.11.2021