HjemNyheterRegionale smitteverntiltak vedtekne for Austrheim

Regionale smitteverntiltak vedtekne for Austrheim

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har følgt situasjonen i Vestland dei siste vekene. Det har vore stigande koronasmitte over tid i regionen.

– Det er stor pågang av pasientar, og høge tal på sjukemeldingar og anna fråvær i helsetenestene både i kommunane og på sjukehusa. I tillegg er sjukehusa i regionen i gul beredskap. Situasjonen er svært utfordrande. Difor set vi i verk tiltak, seier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i ei pressemelding om tiltaka, som gjeld alt frå klokka 21.00 fredag 3. desember.

Desse regionale tiltaka vert innførte med forskrift:

 • Påbod om bruk av munnbind der det ikkje er mogleg å halda minst ein meter avstand i butikkar, kjøpesenter, kollektivtransport og taxi. Plikta til å bruka munnbind gjeld ikkje for barn under 12 år, eller for dei som av medisinske eller andre grunnar ikkje kan bruka munnbind.
 • Påbod om at arbeidsplassar skal sørgje for at tilsette jobbar heimanfrå heile eller deler av veka, der heimekontor er mogleg utan at det går utover viktige og naudsynte tenester.
 • Avgrensingar for tal personar for private arrangement innandørs. Inntil 100 personar på offentleg stad eller i leigde eller lånte lokale.
 • Plikt for serveringsstader og arrangørar til å ha system for å registrera gjester, og for å varsla gjester om smitteeksponering.
 • Krav om bordservering av alkohol for serveringsstader og arrangement med skjenkeløyve.
 • Krav om sitjeplassar for serveringsstader med skjenkeløyve. Det kan maksimalt vera 600 i publikum på innandørs arrangement utan faste tilviste plassar. Dei skal delast i kohortar som ikkje er større enn 200 personar.

Tiltaka er dei same som blei iverksette for Oslo kommune og fleire kommunar i Innlandet og Viken fylke torsdag 2. desember.

Her gjeld forskrifta:

Forskrifta om regionale tiltak gjeld for følgjande kommunar i føretaksområdet til Helse Bergen:

 • Alver
 • Askøy
 • Austevoll
 • Austrheim
 • Bergen
 • Bjørnafjorden
 • Kvam
 • Osterøy
 • Modalen
 • Samnanger
 • Vaksdal
 • Voss
 • Øygarden

Helsedirektoratet støttar statsforvaltaren i oppmodinga om at følgjande kommunar følgjer smittesituasjonen i eigen kommune tett, og kontinuerleg vurderer behovet for forsterka tilrådingar og tiltak:

 • Eidfjord
 • Fedje
 • Gulen
 • Masfjorden
 • Ulvik

Trer i kraft 3. desember klokka 21.00

Dei regionale tiltaka vil tre i kraft i dag, fredag 3. desember klokka 21, og gjeld inntil vidare.

Pressemeldinga "Regionale smitteverntiltak i fleire kommunar i Vestland" , kan du finna på www.regjeringen.no, klikk her for å lesa (ekstern lenke)

Klikk her for å lesa sjølve forskriftsendringa (PDF)


Sist oppdatert: 04.12.2021
Publisert: 03.12.2021