HjemNyheterMindre vesentleg reguleringsendring av Detaljregulering for Hyttefelt H06 Bergsvik, planid. 2006003 - Offentleg ettersyn

Mindre vesentleg reguleringsendring av Detaljregulering for Hyttefelt H06 Bergsvik, planid. 2006003 - Offentleg ettersyn

Formannskapet vedtok i møte den 27.11 2023 (saksnr. 105/23) å senda forslaget til ei mindre planendring til Detaljregulering for Hyttefelt H06 Bergsvik, planid. 2006003 ut på offentleg ettersyn.
Publisert: 04.12.2023
Sist endra: 04.12.2023

Ny føresegn § 3.1 er føreslått endra slik at:

  • Hyttetomt G2 får maksimum mønehøgde til 32,0 moh.
  • Hyttetomt G4 får maksimum mønehøgde til 30,0 moh.

Grunngjevinga er gjeve i saksutgreiinga. Vedtaket er heimla i Plan- og bygningslova § 12-14.

Planendringa legg opp til at det kan byggjast to hytter noko høgare i terrenget enn i gjeldane plan. Du kan lesa meir om planarbeidet på kommunehuset eller her på Austrheim kommune si heimeside, sjå denne lenka til sakspapira til formannskapet 27. november (klikk her)

Merknad til planframlegget må sendast innan 5. februar 2024 på e-post: post@austrheim.kommune.no eller på post til: Austrheim kommune, Sætremarka 2, 5943 Austrheim.

Kommunedirektøren