Det aller viktigaste:

 • Hald avstand.
 • Hald hendene reine, med handvask eller handsprit.
 • Hald deg heime dersom du er sjuk, og ikkje send born i barnehage eller skule dersom dei har fått symptom på luftvegssjukdom.
 • Hald nede talet på personar du møter.
 • Ha mål om to meters avstand, så er det lettare å klara minst ein.
 • Om det er utfordrande å halda avstand - bruk munnbind (men for born under 12 år er ikkje munnbind tilrådd).
 • Skal ein klara å oppretthalda dette tiltaksnivået, er det viktig at alle er nøye med å etterleva råd og reglar. Vaksinering kan starta tidleg i 2021, men det vil ta tid før ein får effekt.

I private heimar, og sosial kontakt:

 • Det er tilråding om å ha maksimalt 5 gjester i tillegg til dei du bur saman med. Er alle gjestene frå same husstand, kan ein vera fleire.
 • Barnehagebarn og barneskulebarn kan vera saman med sin kohort også på fritida.
 • Unge og vaksne som veit at dei har vore i situasjonar der dei ikkje har klart å halda minst ein meters avstand, bør ha minst to meters avstand dersom dei besøker personar i risikogruppene.

Besøk på Nordliheimen:

 • Ta kontakt med Nordliheimen for å få vita om kva som gjeld. Alle besøk skal avtalast på førehand.

Reiser i utland og innland:

Karantene og isolasjon:

Kollektivreiser:

 • Ha minst ein meters avstand.
 • Unngå å reisa i rushtida.
 • Både på buss og i drosje bør ein bruka munnbind, særleg om det er vanskeleg å halda avstand.
 • Etter avtale med arbeidsgjevar kan heimekontor vera ei løysing for å redusera smitterisikoen.

Arrangement og samankomstar:

Det er ei rekkje krav til gjennomføring av arrangement, med ulikt tal for kor mange deltakarar ein ha ved ulike arrangement: