Kommuneplanen for 2019-2029 er vedteken

Kommunestyret i Austrheim godkjente i sak 017/19 den 11. april 2019 kommuneplanen sin arealdel i Austrheim kommune 2019-2029, planid 2013001.

Arealdelen er utarbeidd etter ei grundig vurdering av innspel, innkomne merknadar og i høve til strategiane i den vedtekne samfunnsdelen. Plandokumenta er datert den 11. april 2019.

Vedtaket er heimla i plan- og bygningslova si § 11-15.

Rådmannen

Plankartet i stort format, og føresegnene, finn du ved å klikka på denne linja.


Sist oppdatert: 02.05.2019
Publisert: 02.05.2019