Invitasjon til folkemøte om Planendring for Heiane bustadfelt og Finnsvågen båthamn

Folkemøtet vert tysdag den 4. juni 2019 kl. 18.30 på samfunnshuset i Austrheim kommune.

 

Formålet med planendringa er å leggja til rette for ei god utvikling av bustadområdet Heiane med utviding med bustadområde B09 og utviding av småbåthamna i Finnsvågen.

Kommunen vil leggje opp til ein variert bustadstruktur i dette planarbeidet. Gode snarvegar for gåande skal prioriterast høgt i planarbeidet, det gjeld og gode rekreasjons- og opphaldsareal for born og ålmenta.

I Finnsvågen må det sikrast god tilkomst langs strandsona. Det skal også regulerast fortau og betre veg langs fylkesveg 568 innafor planområdet.

 

Program:

1.            Ordførar Per Lerøy opnar og leiar møtet.

2.            Verksemda ABO Plan & Arkitektur informerer om planarbeidet.

3.            Austrheim kommune informerer om planprosessen og framdrifta vidare.

Pause og enkel servering

4.            Drøfting av planarbeidet.

 

Arrangør: Austrheim kommune


Sist oppdatert: 23.05.2019
Publisert: 23.05.2019