Har bedrifta di søkt om midlar til opplæring?

Døme på opplæringstiltak ein kan få støtte til:

  • Opplæring som gjer det mogleg for dei tilsette å ta nye oppgåver i ein periode der oppgåvene ein elles løyser er mindre etterspurde.
  • Opplæring som gjer det mogleg å arbeide med ny teknologi (ny produksjonsline og liknande).
  • Opplæring som er naudsynt for å få tilgang til nye marknader.
  • Opplæring som er naudsynt for å kunne starte utvikling av nye produkt eller tenester.
  • Opplæring som bidreg til kvalifisering til fagbrev.
  • Private bedrifter som er råka av korona kan søkje om midlar for å finansiere fagbrev på jobb for eigne tilsette. Tilsette som er permitterte vil bli prioritert.

Les meir og søk via nettsida til Vestland fylkeskommune (ekstern lenke):


Sist oppdatert: 14.05.2021
Publisert: 14.05.2021