HjemNyheterAustrheim søker fysioterapeut

Austrheim søker fysioterapeut

Vi lyser ut stilling som kommunalt tilsett fysioterapeut, for å styrke satsinga på førebygging og rehabilitering/habilitering i tenestene.

Austrheim kommune har i tillegg to heimlar for privatpraktiserande fysioterapeut med driftstilskot. 

Fysioterapeut er samlokalisert med avtaleterapeutar og ergoterapeut sentralt i Austrheim kommune, ved Mastrevik torg.

Ergo- og fysioterapitenesta er organisert under helseeininga i Austrheim kommune. Ein legg til rette for tverrfagleg samarbeid mellom ulike kommunale tenester.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidet som fysioterapeut inneber undersøking, behandling, rehabilitering og førebyggjande tiltak, herunder rettleiing og opplæring. Det inneber allmenn fysioterapi til alle aldersgrupper. Fysioterapeuten skal yta sine tenester i eit forløpsperspektiv og tenestetilbodet må sjåast i ein større heilskap.
 • Prioriterte oppgåver er fysioterapi til barn/unge/vaksne/eldre med tverrfagleg behov for rehabilitering og habilitering.
 • Tverrfagleg samarbeid med anna helsepersonell og bidra til tverrfagleg samhandling.
 • Planlegge, gjennomføre, dokumentere og kontinuerleg evaluere målretta tiltak.
 • Hjelpemiddelkartlegging, bestilling og kvalitetssikring av bruk, i tett samarbeid med ergoterapeut.
 • Rettleiing av helsepersonell og studentar.
 • Bidra i fag– og kvalitetsutvikling, blant anna styrking av arbeid med Kvardagsrehabilitering.
 • Behandling kan bli utført både på institutt, i sjukeheim og i heimen til pasienten. Det er forventa at fysioterapeuten nyttar behandlingsformer forankra i kunnskapsbasert praksis, og som er akseptert av helsemyndigheitene.

Kvalifikasjonskrav

 • Norsk offentleg autorisasjon som fysioterapeut (legg inn HPR-nr i CV).
 • Relevant erfaring med tverrfagleg samarbeid og samhandling.
 • Erfaring med drift av fysioterapi i eit kommunalt tenesteperspektiv.
 • Aktiv tilnærming til rehabilitering og habilitering, med eit sterkt engasjement for det førebyggande perspektiv i kommunale tenester.
 • Har evne og erfaring i å sjå brukar sine behov og ressursar i eit heilskapleg perspektiv.
 • Ynskjer erfaring/kompetanse innan fysioterapi til eldre og erfaring med gruppetilbod.
 • Ynskjer erfaring/kompetanse i formidling av hjelpemidlar.
 • Søkjarar må beherske norsk språk på minimum B2-nivå både skriftleg og munnleg.
 • Gyldig politiattest jfr.helse- og omsorgstjenestelova § 5-4 må leggjast fram før tiltreding i stillinga.
 • Førarkort klasse B og tilgang til å nytta eigen bil i tenesta.

Sjå heile annonsa og søker her på Jobbnorge: Kommunalt tilsett fysioterapeut (258912) | Austrheim kommune (jobbnorge.no)


Sist oppdatert: 23.02.2024
Publisert: 23.02.2024